Inhoud

Taal is een sleutel

Inburgering van Eritreërs
25 januari 2018

Samenvatting

Deelnemers afkomstig uit Eritrea vormen een bijzondere doelgroep. Wat weten we eigenlijk van hun achtergrond?
Les wees al eerder op verschillende organisaties en personen waar u terecht kunt voor informatie en/of die trainingen aanbieden voor docenten. We denken bijvoorbeeld aan Pharos en Vluchtelingenwerk (zie kader in dit artikel).
Ook Stichting Lemat begeleidt Eritrese nieuwkomers bij hun integratie in Nederland. Lemat was met een workshop present op het Lescongres van 7 oktober 2017. Om een indruk van de diensten van Lemat te krijgen vindt u in dit artikel een kort verslag van Daniël Grmazion, onder meer intercultureel mediator bij Lemat.

Stichting Lemat biedt een specifieke vorm van begeleiding. Nederlandse Eritreeërs, mensen die begrijpen waar deelnemers vandaan komen, die de cultuur begrijpen en dezelfde achtergrond delen, worden daarbij als bruggen ingezet. Hiermee wil de stichting de kloof tussen beide samenlevingen verkleinen en het inburgeringsproces bevorderen.

Opbloeien

Lemat betekent letterlijk 'opbloeien' in de Tigrinya taal, de meest gesproken taal in Eritrea. Vanuit Stichting Lemat willen we deelnemers zien opbloeien binnen de Nederlandse maatschappij, dat ze meekomen en als volwaardige Nederlanders hier kunnen leven. We willen de potentie van deze doelgroep, waar wij in geloven, optimaal benutten.

Train de trainer

Voor docenten, begeleiders en andere professionals die met de Eritrese doelgroep te maken hebben, biedt de stichting de interactieve workshop Train de trainer aan. Doel van de workshop: de professional meer kennis en begrip te geven van de achtergrond van de Eritrese statushouders, kennis en begrip die de professional weer kan gebruiken in het werk of contacten met de Eritrese statushouders. In de workshop komen aspecten aan de orde als normen en waarden, leefgewoonten, educatie, cultuur, traditie en geloof. Op 7 oktober 2017 mochten wij de workshop Train de trainer verzorgen op het Lescongres1.

In de workshop komen aspecten aan de orde als normen en waarden, leefgewoonten, educatie, cultuur, traditie en geloof.

Wij krijgen veel vragen van professionals die volgens ons al kunnen worden 'opgehelderd' als bepaalde gedragsuitingen kunnen worden gerelateerd aan de cultuur. Voorbeeld kan zijn de houding van de doelgroep naar de professionals; ik hoor vaak dat de Eritrese cursisten nonchalant en ongeïnteresseerd overkomen omdat ze hun gesprekspartner niet rechtstreeks aankijken en verder niet veel vragen of opmerkingen hebben. In de Eritrese cultuur kijk je iemand niet aan uit respect en het vele vragen/opmerkingen maken is ook niet gebruikelijk vanuit de Eritrese cultuur.

Onderwijs

De docenten waren enorm geïnteresseerd en stelden veel vragen. Hoe is de omgang tussen een docent en leerling in Eritrea? Wat voor soort opleidingskeuzes zijn er? Hebben de vrouwen ook dienstplicht? Het onderwijssysteem in Eritrea werd uitgebreid toegelicht, inclusief de hiërarchische verhoudingen in het Eritrese onderwijs.
Nederlandse docenten geven vaak aan dat de Eritrese cursisten zeggen dat ze het snappen en niet veel vragen stellen. In Eritrea gaan de leerlingen echter heel anders met hun docenten om dan in Nederland; er is veel respect en een docent straalt status uit. Leerlingen zijn vaak eerbiedig jegens hun docenten, tegenspraak wordt door de docenten niet geduld. Het stellen van (veel) vragen is in de les niet gepast.

Er is veel respect en een docent straalt status uit.

In Nederland is er veel vrijheid rondom je studiekeuze, is er veel mogelijk en groei je op met het idee dat educatie gelijk staat aan succes en het vinden van een baan. In de steden in Eritrea is dat vaak ook zo, maar het gros van de doelgroep in Nederland komt uit de rurale gebieden. Educatie staat daar niet altijd voorop, maar meer het helpen in het levensonderhoud. Kinderen helpen al vroeg mee bijvoorbeeld op het land. Zij kennen vaak de vraag 'wat wil je worden?' niet zoals wij deze kennen in Nederland. In Eritrea leren zij van iemand in hun netwerk, bijvoorbeeld een oom/buurman of hun vader, hoe je automonteur wordt. Hier heb je er minimaal een mbo-niveau 2/3 voor nodig. Grote verschillen waar je als docent rekening mee moet houden. Daarom is het goed als er in de les wordt besproken wat de toekomstmogelijkheden zijn en dat je zonder enige vorm van scholing vaak moeilijk aan duurzaam werk komt.

Aanvullende taallessen/huiswerkbegeleiding

Vanuit de Stichting bieden wij ook aanvullende taallessen/huiswerk-begeleiding aan. Wij merken dat de doelgroep het erg moeilijk heeft op school, vaak ook door het ontbreken van digitale vaardigheden. Ook geven velen van hen aan dat zij behoefte hebben aan conversatielessen. Zij vinden de lessen vaak erg moeilijk.

Wij merken dat de doelgroep het erg moeilijk heeft op school, vaak ook door het ontbreken van digitale vaardigheden.

Als tip gaven wij de docenten mee om de cursisten goed na te vragen of ze het echt snappen. Als ze 'ja' blijven zeggen, stel dan vooral een controlevraag. Dit omdat deelnemers je vaak niet tot last willen zijn en vragen stellen aan een docent voor hen vaak niet gebruikelijk is. Win hun vertrouwen en geloof in de doelgroep. Deelnemers zijn zeker bereidwillig, neem als docent alleen wat stappen terug. Ga terug naar de basis en probeer de doelgroep meer tijd en aandacht te geven zodat zij het goed begrijpen. Neem de tijd voor de doelgroep.
In Eritrea is een gezegde 'Taal is een sleutel'. Juist voor deze doelgroep komt dat enorm van pas; spreken ze de taal goed, dan is dat de sleutel tot integratie en participatie. Zij hebben dan mogelijkheden zoals het volgen van een mbo/entreeopleiding, waarmee ze meer kans hebben op duurzaam werk.

Informatie over Eritreeërs

Een leerling uit Eritrea in de klas?

Op de LOWAN-vo studiedag van 10 april 2017 hield Binyam Andebrhan een lezing over Eritrese vluchtelingen. Andebhran kwam zelf als twaalfjarige uit Eritrea naar Nederland. Sinds 2016 werkt hij als zelfstandig trainer en adviseert diverse instanties over begeleiding van vluchtelingen.

Onderwerpen in de lezing:

  • Vluchtredenen en de reisroutes;
  • Cultuur, religie, onderwijs (systeem/niveau) en opvoeding;
  • Communicatie met en begeleiding van Eritrese jonge vluchtelingen;
  • Percepties van Eritrese jonge vluchtelingen op diverse thema's zoals hulp, regels en procedures;
  • Hoe Eritrese jonge vluchtelingen hun toekomst zien en hoe ze daarbij geholpen kunnen worden.

De lezing is gefilmd. Ook is op de LOWAN-site de powerpointpresentatie van de lezing te vinden.

Pharos

Pharos is het Nederlandse expertisecentrum gezondheidsverschillen.
Op haar site vindt u verschillende publicaties over Eritreeërs. Pharos biedt ook workshops aan:

Factsheet Eritrese vluchtelingen

Factsheet

Van ver gekomen

Rapport over Eritrese vluchtelingen in Nederland.
Een samenvatting van het rapport

VluchtelingenWerk Nederland

Eritrea: onderdrukking en eindeloze dienstplicht

NRC-Next: Een Eritreeër kijkt je niet aan – uit respect

In een artikel op de site van NRC Next (5 december) vertelt Milka Yeman, 32-jarige Amsterdamse van Eritrese afkomst, over de culturele achtergronden van Eritreeërs. Ze gaat onder meer in op de vraag: Waarom integreren Syriërs makkelijker in Nederland dan Eritreeërs? Zie ook LesOnline.

Noot

  • 1.De workshop op het Lescongres was een ingekorte versie van de workshop Train de trainer. De workshop duurt normaliter drie uur en dan houden we veel tijd vrij voor vragen. Tijdens het Lescongres lag de focus vooral op educatie in Eritrea en inburgering in Nederland.
Print

© 2009-2024 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 229

Column

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Ik wil advocaat worden!

Waarom ze niet naar de havo mag? Het is de vraag van een meisje uit Afghanistan op de ISK. Haar neef mocht wel naar de havo. Waarom zij niet? Ze heeft nog niet het juiste taalniveau en zal via mbo 2 haar weg moeten vinden. Ondertussen werkt ze hard aan het leren van de taal en heeft ze altijd een boekje bij zich waarin ze moeilijke woorden opschrijft.

Lees verder

In zinnen. Volle zinnen.

In zinnen. Volle zinnen.
De presentatie van mevrouw Q

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Drie vrienden na de ISK

Soms trok hij even zijn wenkbrauwen op als hij iets zei, om zo de hele klas naar zijn hand te zetten. Zijn vriend ging dan achterin zitten, omdat hij rustig wilde werken. De laatste van het drietal bleef opletten en maakte altijd zijn huiswerk.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.