Inhoud

Nt2-docentenopleidingen en EVC-procedures van de BVNt2 Stand van zaken februari 2017

9 maart 2017

Samenvatting

Hoeveel gecertificeerde Nt2-docenten zijn er inmiddels? Hoeveel aspirant-Nt2-docenten zijn in opleiding? Hoeveel EVC-plaatsen zijn er beschikbaar?
Er is nog steeds veel vraag naar gecertificeerde Nt2-docenten. Vooral vanwege de extra instroom van vluchtelingen hebben scholen en opleidingen voor (jong)volwassenen veel meer behoefte aan Nt2-docenten dan enkele jaren geleden. Begin 2016 heeft de BVNt2 een eerste totaaloverzicht gepresenteerd.
In dit artikel geeft de Beroepsvereniging van Nt2 docenten een bijgewerkt overzicht van de inmiddels beschikbare professionals in het Nt2-vakgebied. Ook presenteert de BVNT2 een overzicht van de bezetting van de opleidingsplaatsen aan de Nt2-docentenopleidingen en een overzicht van de beschikbare EVC-plekken.

Print

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Advertentie
Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.