Inhoud

Alfabetisering Nederlands als tweede taal

22 april 2016

Samenvatting

Wat betreft alfabetiseringsmaterialen is er goed nieuws en minder goed nieuws. Het minder goede nieuws: nog steeds zijn er voor (jong) volwassenen maar enkele methodes waarmee je écht kunt leren lezen en schrijven en is er op het gebied van beginnende alfa's weinig nieuws bijgekomen. Hierop zijn twee positieve uitzonderingen: Zwart op Wit, een structuurmethode gemaakt door Janine Vanderstocken en Diglin.eu, een site waarbij de alfaleerder digitaal in eigen tempo kan werken aan de klank tekenkoppeling. In eerste instantie is deze site opgezet voor het onderzoek van Lifelong Learning programma (Grundtvig) maar ook na afronding van dit onderzoek is deze site gratis in de lucht. Het wachten is nog steeds op een beginnersmethode waarbij functionele en technische aspecten met elkaar worden gecombineerd tot een volwassen aansprekend geheel. Het goede nieuws is dat er op het gebied van leesvaardigheid wél veel gepubliceerd wordt. Materiaal waarmee de hoognodige leeskilometers gemaakt kunnen worden. In dit Lesnummer rubriceren we lesmateriaal dat na 2009 is gepubliceerd, maar voor het overzicht noemen we toch alle methodes. Voor een uitgebreidere beschrijving verwijzen we naar het artikel Alfabetisering voor Volwassen Anderstaligen (Les 159) dat ook goed te lezen is via www.tijdschriftles.nl digitaal. Omdat spreek- en gespreksvaardigheid net zo, zo niet nog belangrijker zijn voor alfacursisten, nemen we in dit overzicht ook materialen op die geschikt zijn om aan taalverwerving te werken zonder, of met weinig ondersteuning van het schrift.

Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.