Inhoud

Een pleidooi voor Recht op inzage, deel 2

Het nieuwe inburgeringsexamen - Een terugblik op het PvdA congres van 18 januari
18 februari 2015

Samenvatting

Alle wijzigingen van het inburgeringsstelsel in de periode 2012-2014 ten spijt, één aspect is ongewijzigd gebleven en wel het inzagerecht, iets wat Marc van der Schouw als Nt2-leerkracht heeft verbaasd. In een vorig artikel legde hij uit waarom en pleitte hij voor een recht van inzage ook voor inburgeraars. In dit artikel een vervolg met een verslag van de ontwikkelingen in de afgelopen maand, met name over het lot van op het PvdA-congres van 18 januari ingediende moties.

Trefwoorden

Moties

Een Nt2-collega reageerde op LinkedIn met de volgende opmerking:'Wij hebben inmiddels twee kandidaten die alle examens hebben behaald, behalve leesvaardigheid. De feedback die ik krijg is dat zij steeds (ongeveer) hetzelfde examen krijgen. Zij weten niet waar zij fouten hebben gemaakt, dus zonder inzagerecht is het erg moeilijk om hetzelfde examen de volgende keer wél te behalen. Resultaat: inmiddels 10 keer examen leesvaardigheid gedaan en altijd een 4 of een 5 behaald!'1  

Dergelijke problemen waren voor mij niet alleen de directe aanleiding om het artikel op de Lessite te plaatsen, maar meer nog, hierover als PvdA-lid moties in te dienen op het landelijk congres van 18 januari 2015. De moties heb ik ingediend via de afgevaardigde van de afdeling Dordrecht, mijn woonplaats2. De inhoud van de moties over inzagerecht geven de inhoud van mijn laatste artikel summier weer. Het betreft moties nummer 1 en 24 uit de beschrijvingsbrief3. De moties met preadvisering kunnen als volgt worden samengevat (Voor de volledige tekst verwijs ik de lezer naar de beschrijvingsbrief4.):

Dergelijke problemen waren voor mij ( …) aanleiding als PvdA-lid moties in te dienen op het landelijk congres van 18 januari 2015

Motie 1: Inzagerecht inburgeringsexamens

De motie is uitvoerig op het congres behandeld. Het negatieve preadvies is tijdens de behandeling veranderd in een positieve preadvisering. het belangrijkste punt is dat kandidaten van examens inzagerecht hebben. Dit vloeit voort uit wet (Wbp artikel 35) en jurisprudentie, onder meer jurisprudentie van onze hoogste rechter de Hoge Raad5. Ik verwijs in dit verband naar mijn artikel op de Lessite van 11 december 2014.

Het negatieve preadvies is tijdens de behandeling veranderd in een positieve preadvisering

Staatsexamens NT2

Staatsexamenkandidaten hebben blijkens de Regeling van het College voor examens van 19 juni 2012, nummer CvE-12.01405, vaststelling examenreglement Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2013 wel inzagerecht. Men kan zowel via het inburgeringsexamen als via het Staatsexamen inburgeren. Het is daarom bevreemdend dat inburgeraars via het inburgeringsexamen geen inzagerecht hebben en staatsexamenkandidaten wel. Hier is in feite sprake van discriminatie.

Hier is in feite sprake van discriminatie

De motie roept daarom op het inzagerecht voor het inburgeringsexamen conform wet en jurisprudentie te regelen en hiertoe het Reglement Inburgeringsexamen aan te passen. Een goede optie zou zijn om de regeling van het inburgeringsexamen gelijk te trekken met het Staatsexamen door voor deze groep kandidaten een Staatsexamen op ERK-niveau A2 af te nemen. Men zou dan drie staatsexamens krijgen, een basisstaatsexamen op niveau A2 en Staatsexamens I en II op respectievelijk niveau B1 en B2.

Een goede optie zou zijn om de regeling van het inburgeringsexamen gelijk te trekken met het Staatsexamen

Kostenbesparend

Dit laatste heb ik bij de mondelinge toelichting op de motie niet vermeld, maar voeg ik hier toe als voorstel richting werkveld en politiek. Deze optie zou kostenbesparend kunnen zijn omdat de aanmaak en uitvoering van deze staatsexamens gemakkelijker door één organisatie zonder externe dure advisering, volgens een vaste procedure zouden kunnen plaatsvinden. De arbeidsmarktmodule is vanaf 1.1.2015 ook voor staatsexamenkandidaten verplicht waardoor al een zekere gelijkschakeling van het inburgerings- en Staatsexamen heeft plaatsgevonden.

Deze optie zou kostenbesparend kunnen zijn

Toezegging

Het Algemeen Overleg (AO) naar aanleiding van moties 1 en 24 heeft op 22 januari jl. plaatsgehad, het VAO (Verslag Algemeen Overleg) wordt binnen enkele weken op de website van de Tweede Kamer geplaatst. In dit verslag kunt u woordelijk lezen wat er is besproken. Minister Asscher heeft tijdens dit AO toegezegd binnen enkele weken op de kwestie terug te komen. Het grootste bezwaar van de minister op dit AO zijn de hoge kosten die met een regeling van het inzagerecht inburgeringsexamen gemoeid zijn. Hij heeft hiermee het hoofdargument van de preadvisering herhaald.

De tekst van de preadvisering luidt:

Minister Asscher heeft tijdens dit AO toegezegd binnen enkele weken op de kwestie terug te komen

Niet omdat dit onwil is, maar omdat het in de praktijk heel veel extra kosten zal veroorzaken. De kosten als dit zou worden doorgevoerd zijn enorm hoog (miljoenen euro's). Dit geldt voor inzagerecht en helemaal als het gaat om afschrift. Omdat het examen geheim is en er ook geen inzagerecht is, kan gewerkt worden met een relatief kleine vragenbank (itembank) per examenonderdeel. Deze zou vergroot moeten worden en doorlopend opnieuw gevoed met nieuwe items met alle kosten van dien. Daarom wijzen we de motie in deze vorm af.

Hoge kosten

Bij mijn toelichting op het congres heb ik mijn verbazing uitgesproken dat de kosten voor het maken van nieuwe examens zo buitenproportioneel hoog zijn. Voor docenten en examinatoren bij het CvE is het maken van examens dagelijks werk. De kernvraag is waarom juist deze inburgeringsexamens zulke hoge kosten met zich meebrengen? Gelden deze kosten ook voor het vanouds bestaande taatsexamen? Het is overigens merkwaardig dat een bestuur van een politieke partij een negatief preadvies uitbrengt dat indruist tegen wet en jurisprudentie op grond van financiële argumenten.

Waarom brengen juist deze inburgeringsexamens zulke hoge kosten met zich mee?

Motie 24: Beoordelingskader en normering inburgeringsexamen

Motie 24 is een logische aanvulling op motie 1. Aanname van deze motie gaat automatisch uit van het recht op inzage, immers, zonder dit recht mist deze motie zijn doel. De motie pleit ervoor dat kandidaten inzicht krijgen in het beoordelingskader, dat wil zeggen hoe hun fouten bij de vaststelling van het examenresultaat worden gewogen. Kandidaten begrijpen dan hoe het resultaat is berekend. Voor docenten is het van essentieel belang om dit te weten zodat zij hun kandidaten zo goed mogelijk op een herexamen kunnen voorbereiden.

De motie pleit ervoor dat kandidaten inzicht krijgen in het beoordelingskader

Dit is ook van essentieel belang gezien de verstrekkende gevolgen die het niet behalen van het inburgeringsexamen binnen de wettelijke termijn van drie jaar kan hebben, namelijk een hoge geldboete tot 1250 euro ofwel, vanaf 1 januari 2016, intrekking van de tijdelijke verblijfsvergunning. Bij een foutieve berekening van het examenresultaat kan inzage tot herziening van het resultaat ten gunste van de kandidaat leiden. Ook bij motie 24 luidde het preadvies afwijzen. De afwijzingsgronden waren vrijwel dezelfde als bij de motie inzagerecht. Gelukkig is ook deze motie, weliswaar met een krappe meerderheid, door het congres aangenomen.

Gelukkig is ook deze motie door het congres aangenomen

Reacties van collega's

Naar aanleiding van de moties en het vorige artikel op de site van 11 december 2014 ontving ik een aantal constructieve reacties van collega' s. Ik citeer er hier enkele:

'Ik zou in het algemeen een onafhankelijke kritisch wetenschappelijke raad van toezicht willen zien. Nu is er geen keuring van deze examens. ICE en DUO  vertrouwen elkaar op funeste wijze. College van examens heeft geen invloed.'

'Ik ga je boodschap verkondigen en ik hoop van harte dat veel collega's je advies gaan volgen en hun cursisten gaan aanmoedigen van dat recht gebruik te maken. Natuurlijk is inzage van groot belang voor kandidaten. Maar misschien is het NOG belangrijker met het oog op de kwaliteitsborging: geheimhouding van opgaven en beoordelingen maakt het nagenoeg onmogelijk voor buitenstaanders om iets te zeggen over de kwaliteit van de examens. Dat lijkt me niet goed. Wat dat betreft is het contrast met de centrale onderdelen van de eindexamens zo groot. Daar zie je meteen na de examens de discussies tussen leraren losbarsten: in de krant, in vakverenigingen van leraren.'

Overige reacties kan men vinden op de website van Nt2-docent Ad Appel6.

Conclusie

Ik hoop dat de moties en de reacties zoals op internet te vinden, zullen leiden tot meerdere constructieve voorstellen waarmee het inzagerecht eens en voor altijd op een goede manier geregeld kan worden. Ik nodig alle collega's dan ook uit te reageren en de politiek te voeden met goede en vooral ook, betaalbare ideeën voor de afname van en inzage in het inburgeringsexamen.

Noten

  • 1.Website: Inzagerecht kandidaten inburgeringsexamen en transparantie beoordeling
    https://www.linkedin.com/groups/inzagerecht-kandidaten-inburgeringsexamen-en-transparantie-4482146.S.5962970899555590148?view=&item=5962970899555590148&type=member&gid=4482146&trk=eml-group_discussion_new_comment-discussion-title-link&midToken=AQFvWY-etetprQ&fromEmail=fromEmail&ut=3V1c7OZuAMBSA1
  • 2.Alleen congresafgevaardigden van de afdelingen kunnen namens een afdeling moties indienen, daarom staat bij de moties de naam van de afgevaardigde vermeld. Voor Dordrecht is dit mr.B. Bouman.
  • 3.http://www.pvda.nl/partij/bibliotheek/publicaties/Beschrijvingsbrief+17+18+januari+2015   Beschrijvingsbrief voor het congres van 17/18 januari 2015  12/12/2014 - Beschrijvingsbrief met voorstellen voor het Congres van 17 en 18 januari 2015 in Utrecht.
  • 4.Zie noot 3 en link:  http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2014-12/Beschrijvingsbriefcongres2015.pdf
  • 5.Hoge Raad (H.R. 29 juni 2007 AZ4663 Dexia-arrest) en het CBP of zijn voorganger de Registratiekamer in zijn uitspraak van 30 november 1992.
  • 6.Zie link in noot 1 van de website:  Inzagerecht kandidaten inburgeringsexamen en transparantie beoordeling
Print

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Advertentie
Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.