Inhoud

Ik volg Russisch bij Tatiana Gapinska

Nederlands op maat voor anderstalige taalleerkrachten
2 februari 2015

Samenvatting

Stel je voor: je schrijft je in voor een cursus Russisch en je komt terecht in de klas bij Tatiana Gapinska. Ze geeft schitterend les en bovendien spreekt ze voortreffelijk Nederlands. Tatiana leerde het Nederlands bij het ICTL/Steunpunt Taal en Communicatie (hierna ICTL) aan de stadscampus van Universiteit Antwerpen. De cursus Nederlands betrof een arbeidsmarktgericht project dat het ICTL uitvoerde in opdracht van VDAB Antwerpen, Dienst Externe Contracten. De deelnemers hadden een aggregatiediploma van hun thuisland op zak, maar volgden een Nederlandstalige lerarenopleiding als springplank naar reƫle tewerkstelling binnen het Vlaamse reguliere onderwijs. Aan het einde of reeds tijdens hun studietraject gingen de taalleerkrachten als perfect tweetaligen aan de slag in Vlaamse scholen of centra voor volwassenenonderwijs. Daar onderwijzen ze hun moedertaal volgens de actuele en vernieuwde pedagogische principes.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2021 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 218

Advertentie
Advertentie
Column

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Het komt goed

‘Ik hoor dat je niet zo goed Nederlands spreekt.’ Het intakegesprek voor autotechnicus op mbo2 is net begonnen en de achttienjarige jongen uit Eritrea die vijf jaar onderweg is geweest naar Nederland heeft nog geen kans gekregen. 

 

Lees verder
Column

Spelenderwijs

Spelenderwijs

Deel 3: Dobble

In de column Spelenderwijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.