Inhoud

Schrijven om te lezen

Lezen en schrijven integreren om leerlingen tekstvaardiger te maken
5 juni 2020

Samenvatting

De leesvaardigheid van de Nederlandse leerlingen daalt gestaag. En dat ligt niet aan de instroom van anderstalige leerlingen in het regulier onderwijs, of aan meertaligheidsproblematiek in de grote steden. Het betreft alle leerlingen in het regulier onderwijs: ze zijn niet in staat om de informatie uit een lange diepgravende tekst te begrijpen. Maar het zijn volgens Marijke Bakker juist docenten die lesgeven aan meertalige klassen, die al langer experimenteren met werkvormen om daar wat aan te doen. Een van de manieren is om meer tijd te besteden aan schrijfvaardigheid. Niet alleen omdat ook de schrijfvaardigheid te wensen over laat, maar vooral omdat schrijven een middel is om beter te leren lezen. Geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs versterkt zowel de schrijfvaardigheid als de leesvaardigheid. Alle reden volgens Bakker om meer tijd aan schrijfvaardigheid te besteden en te leren van docenten die lesgeven aan meertalige klassen.

Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Advertentie
Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.