Inhoud

Hoe kun je werken aan spreekdurf?

5 januari 2017

Samenvatting

In LES wordt in verschillende artikelen ingegaan op spreekonderwijs.
Vaak wordt daar spreekdurf of spreekangst in aangehaald. Wat overal terugkomt: veel gelegenheid geven om te oefenen!
In het artikel GROEIEN IN SPREEKVAARDIGHEID van Goedele Vandommele (Les 195, 2015) staat bijvoorbeeld dat je als nieuwkomer snel mondeling moet kunnen communiceren om te kunnen functioneren in Nederland of Vlaanderen (werk, school, op straat). Overal ter wereld duiken dan ook initiatieven op om taalleerkansen voor het oefenen van de spreekvaardigheid buiten de school te stimuleren.
Een tip uit de 'materialenbank': Om de spreekdurf bij zowel hoog- als laaggeschoolde tieners en volwassenen die Nederlands leren te vergroten, brachten het Vlaamse Vzw de Rand en de Taalunie het spel DE MARKTKRAMERS uit. www.derand.be/nl/taalpromotie/marktkramers.
En wat ook zeker helpt om meer spreekdurf te krijgen is oefenen met vloeiend spreken. In het Lesartikel OEFENEN MET VLOEIEND SPREKEN lichten Nel de Jong en Marja de Boer een aantal werkvormen toe (Lesonline 2014).
Als laatste nog de tip van Margreet Verboog en Lieske Adèr: Gebruik audio- en video-apparatuur, het kan voor een docent een geweldig nuttig hulpmiddel zijn bij spreekvaardigheidslessen, vooral voor het geven van gefundeerde feedback: EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT VIDEO BIJ SPREEKVAARDIGHEID BUT WERE AFRAID TO ASK in Les 172 (2011).

Print PDF

© 2009-2023 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Verschijning LES 228:

Verwacht begin januari 2024

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 227

Advertentie
Advertentie
Column

In zinnen. In volle zinnen

In zinnen.          In volle zinnen
Pianist

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Drie vrienden na de ISK

Soms trok hij even zijn wenkbrauwen op als hij iets zei, om zo de hele klas naar zijn hand te zetten. Zijn vriend ging dan achterin zitten, omdat hij rustig wilde werken. De laatste van het drietal bleef opletten en maakte altijd zijn huiswerk.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.