Inhoud

Hoe besteed je aandacht aan leren leren?

5 januari 2017

Samenvatting

Volgens Wikipedia is 'Leren leren' leren hoe je moet leren. Het is een vaardigheid (competentie) om vaardiger te worden. Het gaat onder meer om studievaardigheden, studieplanning, geheugentechnieken, gebruik van naslagwerken (atlas, woordenboek), onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, samenvatten en schema's opstellen. Een poging om dit in kaart te brengen doet Dirk Eggermont in zijn artikel (Les 153, 2008) ALLEMAAL EEN BEETJE HETZELFDE? Leer- en studievaardigheden, sleutelvaardigheden en leerattitudes voor ANt2-cursisten.
Ook hoogopgeleiden hebben studievaardigheden nodig. In de Taal- en Schakelcursus van Hogeschool Inholland wordt hieraan gewerkt. Het doel van deze cursus is om studenten optimaal voor te bereiden op het hbo. 'Optimaal' betekent dat een student niet alleen formeel toelaatbaar is tot het hbo (goede vooropleiding en Nt2-examen behaald), maar voldoende basis heeft verworven om de gekozen opleiding met succes te doorlopen. Dit betekent: een hoog taalniveau (eindniveau CEF C1); voldoende studievaardigheden; voldoende aan de studie gerelateerde vakkennis; brede kennis van de Nederlandse maatschappij, met name in relatie tot studie en beroep. Meer is te lezen in het artikel: SCHAKELEN NAAR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS, Els Kops, Les 146 (2007)

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Advertentie
Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.