Inhoud

Leermiddelen voor jongeren Internationale Schakelklas (Isk)/OKAN

2 mei 2016

Samenvatting

 In dit overzicht vindt u een beschrijving van lesmaterialen voor jongeren die les hebben op een Isk (Internationale Schakelklas) of Okan (Onthaalklas anderstalige kinderen). Waar je voor volwassenen wel acht verschillende leergangen hebt waar je uit kunt kiezen, is er voor jongeren maar weinig keus. Gelukkig is DISK verschenen; mooi nieuw materiaal, opgebouwd volgend de principes van blended learning (zie de recensie op pag. 60). Met betrekking tot de deelvaardigheden heeft Fros van der Maden een aanzienlijke bijdrage geleverd met OP SCHRIFT en IN GESPREK. Maar voor alfa's en laagopgeleiden is er na 2009 eigenlijk niets meer gepubliceerd. Wel zijn in Vlaanderen veel (gratis) publicaties verschenen op gebied van taalactiviteiten, spreekdurf en achtergrondliteratuur. Voor enkele leesseries speciaal voor jongeren verwijzen we naar het materialenoverzicht Lezen.

DISK
Nederlands voor ISK-leerlingen
VU-NT2, Boom, 2013

Doelgroep: anderstalige leerlingen in internationale schakelklassen (ISK).

Niveau: 0 - B1

DISK is een communicatieve en taakgerichte methode Nederlands. Bijzonder aan DISK is de mogelijkheid voor de docent om het leertraject op iedere leerling persoonlijk af te stemmen. De docent kan het lesmateriaal aan de hand van vier criteria op maat maken: niveau, samenstelling (klas, groep of individuele leerling), thema (21 thema's gericht op de doelgroep), en leerlijn (lezen, schrijven, luisteren en spreken).

Daarnaast is DISK een online platform waarop docenten materiaal kunnen ordenen, zelf materiaal kunnen toevoegen en de vorderingen van leerlingen kunnen volgen.

Prijs: halfjaarlicentie (per leerling) € 32,50, jaarlicentie: € 49,90 Werkboek DISK taken, Set van vijf exemplaren: € 49,90

www.diskmethode.nl

In Gesprek
Spreken en Gesprekken voor jonge anderstaligen A2/B1>1F-naar 2F
Fros van de Maden, Edutekst, 2015

Doelgroep: jonge anderstaligen op weg naar B1/2F

In Gesprek biedt oefening in gespreksvaardigheden. In Gesprek bestaat uit een leerlingenboek en een docentboek met audio-cd. In het boek is er aandacht voor uitspraak en activerende werkvormen. Na iedere les is er een assessment en na elk blok een toets. Als afsluiting treft u een geheel uitgewerkt taaldorp aan.

Prijs: leerlingenboek: € 18,50, docentenmateriaal, inclusief audiocd: € 23,50 (excl. BTW en verzendkosten), losse (extra) exemplaren audio-cd: € 9,50 (excl. BTW en verzendkosten).

http://frosvandermaden.nl/in-gesprek/

Lees mee NT2
Fros van der Maden, Edutekst, 2016

Doelgroep: jonge anderstaligen

Lees mee NT2 is een leesmethode voor jonge anderstaligen die hen helpt om de kloof tussen het tweedetaalonderwijs en het moedertaalonderwijs te overbruggen. De methode bestaat uit een tekstenboek in de vorm van een glossy magazine en een opdrachtenboek. Het niveau van de teksten klimt op van A2 naar B1, naar 1F/naar 2F. In de opdrachten wordt zowel gewerkt aan woordenschatverwerving als aan het gebruiken van leesstrategieën.

Lees mee NT2 is een coproductie van Diataal en Edutekst.

Prijs: nog niet bekend

http://frosvandermaden.nl/leesmee-nt2/

Op schrift
Schrijfcursus voor jonge anderstaligen Fros van de Maden, Edutekst, 2013

Doelgroep: jonge anderstaligen. Het niveau van de cursus is CEFR A2/B1.

Jonge anderstaligen bereiden zich met dit boek voor op schrijven in het reguliere Nederlandse onderwijs. Er komen 24 tekstsoorten aan bod, van het vakantiekaartje tot de korte opiniërende tekst. Aan de hand van iedere tekstsoort leert de leerling nieuwe schrijftheorie toepassen. De methode wil met behulp van aansprekende oefeningen leerlingen ertoe aanzetten om veel te schrijven, zodat de schrijfvaardigheid steeds meer automatiseert.

Prijs: € 18,50 (excl. 6% BTW en verzendkosten)

Voor bestellingen: edutekst@frosvandermaden.nl. Minimaal tien exemplaren bij de eerste bestelling, daarna minimaal vijf.

www.frosvandermaden.nl

Zeg 't eens
Nederlands voor jonge buitenlanders
Miranda Middag, Boom, 2007, 4e druk 2015

Doelgroep: anderstaligen tussen 10 en 16 jaar

Zeg 't eens is een communicatieve en functionele methode Nederlands als tweede taal voor leerlingen van tien jaar en ouder. De methode kan zowel in groepsverband als bij zelfstudie of remedial teaching worden gebruikt. Het boek is zowel in groepsverband te gebruiken als één op één.

Na afronding van het boek kan de leerling, ongeacht zijn of haar moedertaal, Nederlands spreken met gebruik van correcte grammaticale structuren en een brede woordenschat.

Prijs: € 36,50

www.nt2.nl

ISK Portfolio
Charlotte Berhuijs, Boom 2014

Dit is een map waarin leerlingen hun uitgevoerde taken kunnen bewaren en waarin beoordelingsmodellen en -lijsten zitten waarmee werk beoordeeld kan worden. De eisen voor de taalniveau's zijn naar begrijpelijke taal vertaald.

Prijs: € 49,90 setvan 4 exx.

www.nt2.nl

Modules voor beroepenoriëntatie in de ISK
CEDGroep, 2009

Nieuwkomers vanaf 15 jaar stromen na hun tijd in de Internationale Schakelklasafdeling meestal door naar het middelbaar beroepsonderwijs. Binnen het beroepsonderwijs is de keuze aan opleidingen aanzienlijk groot. Om leerlingen voor te bereiden op deze keuze wordt er in de Isk ook aan beroepenoriëntatie gedaan.

Het pakket Beroepenoriëntatie in de ISK/vmbo bestaat uit de volgende vier modules: Introductiemodule beroepenoriëntatie, Sectormodule Techniek, Sectormodule Zorg & Welzijn, Sectormodule Handel & Administratie. In de sectormodules zien de leerlingen wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit die sector uit te kunnen oefenen. In al deze modules zijn bovendien leesteksten en praktijkopdrachten uit lesmateriaal van het mbo opgenomen. Met de modules zijn de leerlingen niet alleen bezig met beroepenoriëntatie, maar werken ze ook aan hun taalontwikkeling. Er is veel aandacht voor interactie tussen leerlingen, taalsteun in de vorm van woordenlijsten e.d. en in elke module is bovendien een taalspel aanwezig.

Prijs: totale pakket: € 30,-.Te bestellen bij de afdeling Verkoop van de CED-Groep, verkoop@cedgroep.nl, onder vermelding van artikelnummer V26-10.

Vlaanderen

Alaboemsasa?!
Speelse taalstimulering in de vrije tijd

Caroline Moons, Laetitia Parmentier & Mieke Van Dessel, deRand vzw i.s.m. Centrum voor Taal en Onderwijs, 2011

Doelgroep: begeleiders in vrijetijdsinitiatieven met anderstalige kinderen en jongeren (5-18 jaar)

Alaboemsasa?! gaat over taalstimulering en omgaan met meertaligheid in de vrije tijd. Dit pakket helpt begeleiders om op een positieve manier het gebruik van het Nederlands te stimuleren tijdens vrijetijdsinitiatieven. Het pakket bestaat uit een dvd en vormingsmateriaal. De dvd kan je zowel met een groep als individueel bekijken en dient als aanknopingspunt voor de uitwisseling van ideeën en discussie over taalstimulering en meertaligheid in je werk. De tips op de bijbehorende poster zijn aandachtspunten bij het bekijken van de dvd en kunnen dienen als geheugensteuntje. Op de website van de provincie VlaamsBrabant of vzw.deRand is zowel de dvd als het materiaal in pdf's gratis te downloaden. Er zijn aparte pdf's gemaakt met concrete tips voor taalstimulering, met een leeslijst over meertaligheid en taalstimulering in de vrije tijd, met rollenspelen, met stellingen en vragen om over te discussiëren en met tips voor schriftelijke communicatie met ouders.

Prijs: gratis te downloaden

www.derand.be/nl/taalpromotie/alaboemsasa

Alfa NT2
Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers,
Centrum voor Taal en onderwijs, 2009

Doelgroep: anderstalige nieuwkomers

Niveau: Laaggeletterd, niet- of zwak gealfabetiseerd.

De activiteiten die focussen op leesvaardigheid zijn ook bruikbaar voor moeilijke lezers binnen of buiten het onthaalonderwijs. Alle taken bevatten differentiatietips en zijn dus geschikt om te werken in heterogene groepen. In alle taken is ook expliciet aandacht besteed aan ondersteuning van het leerproces (visueel materiaal, voorbeelden van taal- en denkstimulerende interacties tussen leerkracht en leerling.

De materialen zijn opgedeeld in verschillende geletterdheidsfases:

  • ontluikende geletterdheid: bedoeld om te werken aan leesvoorwaarden en deelvaardigheden van lezen in het kader van ontluikende geletterdheid,
  • eerste fase voor beginnende lezers: bedoeld om te werken aan leesvaardigheid voor beginnende lezers in het kader van beginnende geletterdheid,
  • tweede fase voor beginnende lezers: bedoeld om te werken aan leesvaardigheid voor beginnende lezers in het kader van gevorderde geletterdheid.

Prijs: gratis te downloaden

www.anderstaligenieuwkomers.be/materialenbank/materiaal_secundair/alfant2/

Als ik jou
Poëzie voor anderstaligen
Annemie Decavele, Peter Schoenaerts & Helga Van Loo, Garant, 2014

Doelgroep: anderstalige tieners en volwassenen

Als ik jou laat tieners en volwassenen kennismaken met bekende Nederlandstalige schrijvers. In het boek staan een dertigtal gedichten met creatieve en speelse opdrachten. Deelnemers van alle niveaus kunnen zelf met dit boek aan de slag gaan, maar het is ook bruikbaar in de klas. Met dvd.

Prijs: € 15,-

www.garant-uitgevers.eu

Het Beste uit Knipoog
Gilbert De Samblanc, De Boeck, 2009

Doelgroep: anderstalige leerlingen 9 - 14 jaar

Dit boekje bevat 64 leuke activiteiten uit nummers van tijdschrift Knipoog. De oplossingen van de testjes en een woordenlijst staan achteraan in het boekje.

Prijs: € 10,

www.fondamental.deboeck.com

Buitengewoon Talig
Talensensibilisering voor het BUSO type 1
Sofie Jonkheere & Patrizia Civetta, Foyer, 2013

Doelgroep: multiculturele klassen in Buitengewoon Secundair Onderwijs

Buitengewoon Talig biedt leerkrachten in het Buitengewoon Secundair Onderwijs inspiratie en kant-en-klaar lesmateriaal om op een positieve manier om te gaan met taaldiversiteit in de klas. Op een speelse manier met talen in contact komen, laat toe basiscompetenties te ontwikkelen op zowel taalkundig als intercultureel niveau.
In multiculturele klassen kan de aandacht voor elkaars taal een sterk bindmiddel zijn. Het pakket Buitengewoon Talig bevat achttien integrale lesfiches en vijf losse activiteiten. Bij de ontwikkeling ervan werden de doelstellingen van talensensibilisering gecombineerd met de ontwikkelingsdoelen van verschillende opleidingen (BUSO, opleidingstype 1): grootkeukenmedewerker, bakkersgast, winkelhulp, logistiek assistent,...

Prijs: Gratis te downloaden. Een paswoord kan aangevraagd worden via info.wgi@foyer.be met vermelding van naam, emailadres en de naam van de school.

www.foyer.be/BuitengewoonTalig

Campagnespel zot van letters en cijfers
Week van de geletterdheid, 2015

Doelgroep: leerlingen secundair onderwijs

Dit downloadbaar spel rond geletterdheid is voor leerlingen van het secundair onderwijs. Het spel volgt de principes van het klassieke ganzenbord. Met dit spel worden jongeren op een laagdrempelige manier geconfronteerd met praktische, functionele, dagelijkse geletterdheidsopdrachten die aansluiten bij hun leefwereld. Leerlingen hebben zowel taalvaardigheden, cijfervaardigheden als computervaardigheden nodig om de opdracht op te lossen. Het spel wil aanleiding bieden tot een open gesprek over het belang van geletterdheid in onze samenleving.

Prijs: gratis te downloaden

www.weekvandegeletterdheid.be/

Duikerin!
Studiekeuze & diversiteit
Lieselotte Courtens & Katrien Davans, Arteveldehogeschool, 2011

Doelgroep: leerlingen in het laatste jaar secundair onderwijs

Duikerin! is een ondersteunend lessenpakket bij de studiekeuze hoger onderwijs door leerlingen in het laatste jaar van het secundair onderwijs. Het kan flexibel worden ingezet in het keuzeproces. Het pakket schetst diverse beroepscompetenties, waarna de leerlingen hun eigen competenties verkennen. Zo kunnen leerlingen hun eigen competenties toetsen aan de gevraagde beroepscompetenties in opleidingen en beroepen. Ten slotte besteedt dit pakket aandacht aan hefbomen en belemmeringen voor het maken van een bewuste en realistische studiekeuze, met nadrukkelijke aandacht voor diversiteit.

Prijs: € 40,

www.wijsaantwerk.be

Gelaarsd, gespoord en geletterd
Ontwikkeling van wetenschappelijke/academische geletterdheid in de lessen Nederlands Centrum voor Taal en Onderwijs, Departement Onderwijs en Vorming, 2009-2011

Doelgroep: leerlingen en hun leerkrachten van de derde graad ASO en TSO (16-18 jaar)

Binnen het project werden volledig uitgewerkte lespakketten rond wetenschappelijke geletterdheid ontwikkeld, bedoeld voor gebruik in de lessen Nederlands van het vijfde en zesde jaar van het secundair onderwijs (ASO of TSO). Die pakketten bevatten telkens materiaal voor een vijftal lesuren en bestaan uit een instapactiviteit, een kern, een afsluiting, en eventueel opties voor vervolg.

Prijs: gratis te downloaden www.geletterdheid.org 

G-Kracht
Werken aan geletterdheid in beroepsrichtingen
Centrum voor Taal en Onderwijs, Departement
Onderwijs en Vorming, 2009-2011

Doelgroep: leerlingen en leerkrachten in beroepsrichtingen van het secundair onderwijs

In de schooljaren 2009-2011 werkte het Centrum voor Taal en Onderwijs samen met tien Vlaamse scholen een aanpak uit om de geletterdheid van leerlingen in beroepsrichtingen (BSO en TSO) te verhogen. Bij het project waren meer dan honderd leerkrachten van algemene, technische en praktijkvakken uit verschillende richtingen betrokken. Het materiaal dat ontwikkeld is binnen dit project bestaat uit: informatie over de aanpak en de achtergronden van dit project, artikelen, instrumenten, lesmateriaal en voorbeelden uit de klaspraktijk.

Prijs: gratis te downloaden www.geletterdheid.org 

GOK-tips voor het secundair onderwijs
Help! Een ex-Okan'er in de klas!
Ann Devos, Centrum voor Taal en Onderwijs, 2009

Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs met een ex-Okan'er in de klas

De GOK-tips zijn in de loop der jaren verschenen in de nieuwsbrief van het Steunpunt GOK. Ze bevatten telkens een korte en handige leidraad aan de hand waarvan je bepaalde didactische concepten of materialen kan uitproberen.

Prijs: Gratis te downloaden

www.steunpuntgok.be/downloads/goktip_ex_okan_in_secundair.pdf

Helder Nederlands
Met schrijf- en spreekkaders die werken
Carl-Jan Van den Wijngaerde & Tina Boeykens,
De Boeck, 2010

Doelgroep: jongeren 12 - 18 jaar

Helder Nederlands is een overzichtelijk lexicon dat ondersteuning biedt bij elke leermethode Nederlands. Het accent ligt op praktische voorbeelden en tips, waarbij de theorie in dienst staat van het doel. De hoofdstukken over luisteren en spreken geven een overzicht van de verschillende strategieën die de lezer of luisteraar kan toepassen om het maximum aan informatie uit een luister- of leestekst te halen. Bij de actieve vaardigheden schrijven en spreken bekijkt men vooral de bouw van een tekst en wordt taalsteun aangeboden via schrijf- en spreekkaders. De hoofdstukken over efficiënt taalgebruik en over spelling en leestekens bieden informatie ter ondersteuning van de vaardigheden. Het hoofdstuk Taalkundig lexicon geeft een overzicht van de grammaticale termen en regels om tot correct taalgebruik te komen en is bedoeld als een naslagwerk. Ten slotte worden in het laatste hoofdstuk de grote literaire periodes op een rij gezet.

Prijs: € 15,95 hoger.deboeck.com

Ik ben heel veel pein
Thijs Mackelberg & Joke Zwanckaert, HTI Sint Antonius, 2014 

Doelgroep: leerlingen 12-16 jaar

Op het hoger Technisch Instituut Sint Antonius wilden ze taalontwikkeling stimuleren door samen een boek te maken. In deze bundel zitten alle lesmaterialen en werkvormen die gebruikt werden om tot het boek Ik ben heel veel pein te komen. Verder bevat de bundel ook een verzameling lesmaterialen om met het boek zelf in de klas aan de slag te gaan rond het thema pijn/ lijden/gevoelens, telkens met kant en klaar lesmateriaal. Een constante is de aandacht voor geletterdheid in elke les. Het boek zelf is een bundeling van persoonlijke verhalen en eigen illustraties van deze leerlingen over verdriet, lijden, pijn en dood.

Prijs: gratis te downloaden

www.htisa.be/inspiratiebundel-bij-het-boek-ik-ben-heel-veel-pein/

Ik voetbal, jij voetbalt, wij voetballen!
Voetballen in het Nederlands
Karen Stals & Cindy Van dijck, vzw de Rand,
2015

Doelgroep: voetbaltrainers van clubs met anderstalige leden

Voetbalclubs in de Rand (Brussel) hebben heel wat anderstalige leden. Hoe ga je dan om met de voetbaltaal die bijzonder technisch en kleurrijk is? Om anderstalige jeugdspelers te ondersteunen bij de trainingen in het Nederlands en om sportclubs en trainers constructief te laten omgaan met die meertaligheid, heeft vzw 'de Rand' samen met voetbalclub FC Asse-Zellik 2002 een voetbalwoordenboekje samengesteld. In het woordenboek vind je alle typische voetbaltermen in het Nederlands. Het helpt de spelers om de trainingen in het Nederlands te volgen. De trainers letten er zelf ook op dat ze enkel de termen uit het woordenboek gebruiken. Zo creëer je een soort eenvormige voetbaltaal.

Prijs: gratis voor clubs en organisaties uit Vlaams-Brabant. Voor anderen: € 0,60. Ook gratis te downloaden

www.derand.be

Instroom 1 en 2
Marian Goossens & An Wouters, De Boeck,
2013

Doelgroep: anderstalige nieuwkomers 12-18 jaar

Instroom is een doelgerichte methode voor jonge anderstaligen en hun leerkrachten. In tien thema's over het dagelijks leven (vrienden en familie, de school, inkopen doen, vrije tijd, hobby's, ...) worden Okan-leerlingen voorbereid op een vlotte integratie in het reguliere secundair onderwijs en wordt hun sociale weerbaarheid en maatschappelijk bewustzijn verhoogd. De doelstellingen sluiten aan bij de ontwikkelingsdoelen voor Okan. Vanuit concrete taalhandelingen worden de basisprincipes van de Nederlandse taal en essentiële woordenschat aangereikt en getraind in taakgerichte opdrachten. In de handleiding van Instroom vindt u naast modeloplossingen en didactische wenken met aandacht voor leerlijnen ook heel wat tips en extra materiaal voor differentiatie, een cd met opnames van de dialogen in het boek en samenvattende woordenlijsten.

Prijs: € 39,50 (handleiding en cd), € 19,50 (werkboek)

secundair.deboeck.com

Knipoog 2015 - 2016
De Boeck, 2015

Doelgroep: anderstalige leerlingen 9-14 jaar

Nederlandstalig tijdschrift voor anderstalige leerlingen in de hoogste klassen van het lager onderwijs of ouder. Bevat leuke taaloefeningen en taalspelletjes voor zowel jongeren als volwassenen. Bevat tijdschriften en cd.

Prijs: s 14,- (4x tijdschrift), € 12,- (cd)

knipoog.deboeck.com

Lego Lingua
Een doos vol spel en taal
Foyer, Tumult, 2011

Doelgroep: kinderen en jongeren, vanaf 9 jaar

De Lego Lingua spellendoos bevat vijf meertalige spellen en een poster met een talenpaspoort voor de groep waarmee wordt gespeeld. De spellen variëren in moeilijkheidsgraad en zijn geschikt voor (gealfabetiseerde) spelers vanaf 9 jaar. Lingo Bingo is een bingospel met elf talen. Bij het spel PalaVerBrique worden woorden gevormd in verschillende talen. Bij het spel Wat is dat? zoeken de spelers het ontbrekende ingrediënt bij een gerecht. Qua?RTET! is een kwartetspel in negen talen waarbij zoveel mogelijk kwartetten van internationale gerechten worden gevormd. Papesnello is een reactiespel waarbij je zo snel mogelijk hetzelfde letterteken moet herkennen. Wie dieper wil ingaan op een van de onderwerpen van een spel kan op de Foyerwebsite talensensibiliserende workshops voor kinderen van 8 tot 12 jaar downloaden: http://www.foyer.be/?page= sommaire&modal=article&id_article=9639&lang=nl&nouv .

Prijs: € 35,

https://tumult.be/producten/lego-lingua

Luisterogen
Oliva Moors, KOCA vzw, 2013

Doelgroep: taalzwakke of niet-gealfabetiseerde anderstalige dove jongeren

Luisterogen is een leesbevorderingsproject voor taalzwakke of niet-gealfabetiseerde allochtone dove jongeren. Dit project wil de kennis van de Nederlandse taal en de Vlaamse Gebarentaal verbeteren, leesplezier bevorderen én sociale vaardigheden verbreden en verdiepen. Daarvoor wordt in drie stappen gewerkt:

  1. AAD (Alfabetisering Allochtone Doven); dit is een praktische taalmethode, ontwikkeld en volledig uitgewerkt met bijbehorende instrumenten voor de klas. Hierbij horen woordposters, semantische oefenkaarten en digitale oefeningen, handleiding en breed toepasbare picto's.
  2. Een op maat geschreven verhaal met beelden voor deze doelgroep.
  3. Een actief & creatief integratieproject. In deze vierde editie is "mooi" het onderwerp. De uitdaging is jongeren de verschillende betekenissen van het woord mooi te laten ondervinden en hen te laten onderzoeken wat hun eigen kwaliteiten zijn. Luisterogen kent inmiddels vier edities: Station (2008), Internet (2009), Voeding (2010) en Mooi (2013).

Prijs: Gratis te downloaden

www.luisterogen.be/projecten.htm

De marktkramers
Een informatief spel om de spreekdurf bij cursisten NT2 te vergroten
Centrum Informatieve Spelen vzw, De Rand
vzw, 2015 (2e ed.)

Doelgroep: anderstalige jongeren (15-18 jaar) en volwassenen

Niveau: Vanaf A2

Een groepsspel dat de spreekdurf van cursisten Nt2 wil vergroten. Het eerste spel is een simulatiespel dat de spreekangst van de spelers bespreekbaar wil maken. Er wordt een rommelmarkt georganiseerd waar gebarentaal wordt gesproken.
Het tweede spel is opgebouwd rond een grote 'rommelmarktbingo' en stelt het werken aan spreekdurf centraal. Doel van het spel is om de spelers te laten nadenken over hun spreekangst en de durf om ook buiten de les Nederlands te spreken te vergroten.

Prijs: € 40,- www.derand.be

Meer dan duizend woorden
Een basismap ter ondersteuning van de communicatie
Martine Harre & Bart Serrien, Sclera vzw,
2014

Doelgroep: anderstalige jongeren (12-18 jaar) en volwassenen

Zie het materialenoverzicht Nt2 Algemeen: grammatica en woordenschat pagina 26.

Man over woord
Pieter Embrechts, Van In, 2012

Doelgroep: jongeren 12-18 jaar De dvd bevat vijftien verrassende fragmenten uit het succesvolle Canvasprogramma met Pieter Embrechts. Aan bod komen o.a.: jongerentaal, lichaamstaal, dialect, meertaligheid, taalontwikkeling,... Bij elke graad van het secundair onderwijs werden verwerkingsopdrachten gemaakt.

Prijs: € 18,95 www.vanin.be

Prikkelbox OKAN
LOP Secundair Onderwijs Genk, FLOB Sint-Truiden, 2011

Doelgroep: anderstalige nieuwkomers 12-18 jaar

CEGO ontwikkelde in 2011 in samenwerking met de provincie Limburg, met LOP GENK en FLOB AARSCHOT een prikkelbox met verschillende methodieken en lesmateriaal om op een speelse en interactieve manier met anderstalige nieuwkomers (Okan-leerlingen) te werken rond taal en talenten. Nadruk ligt daarbij op het motiveren van jongeren, op de groepsdynamiek en op het beter leren kennen van de jongeren: waar zijn ze sterk in, waar nemen zij het voortouw. De meeste methodieken in de doos laten verschillende beheersingsniveaus toe: zo wordt de hele groep uitgedaagd, ook om elkaar te helpen. Het is erg beeldrijk materiaal. De jongeren kunnen met bepaalde methodieken ook volledig zelfstandig aan de slag. De leer- en doe-opdrachten staan ook online.

Prijs: Gratis te downloaden

www.limburg.be/Limburg/sogelijkeonderwijskansen/Doelgroepwerking/Provinciaal-OKAN-platform-Secundair-Onderwijs/Prikkelbox.html

Schooltaalwoordenboek
Ronny Matheesen, Luc Cocquyt & Romain Debbaut, Pelckmans, 2010

Doelgroep:  jongeren 13-18 jaar

Hoe meer schooltaalwoorden leerlingen kennen, hoe gemakkelijker het voor hen wordt om teksten te lezen en opdrachten en toetsvragen te begrijpen. Dit schooltaalwoordenboek is een handig en toegankelijk taalinstrument. De betekenis van elk woord en elke uitdrukking wordt op een eenvoudige manier verklaard en extra verduidelijkt door een voorbeeldzin.

Prijs: € 8,50

www.pelckmans.be

Spreek het uit
Liedjes voor wie Nederlands leert
Lennaert & De Bonski's, deRand vzw, 2011

Doelgroep: anderstalige jongeren (15-18 jaar) en volwassenen

Niveau: beginners

Zes liedjes om anderstaligen op een speelse manier Nederlands te leren. Met een boekje vol taalspelletjes en oefeningen bij de liedjes leer je meer over het woordaccent, dialect en uitspraak van tweeklanken, de doffe e, lange en korte klinkers, g, ch en sch. Met docentenhandleiding, cd en boekje met taalspelletjes.

Prijs: € 5.

www.derand.be/bonski

Speel met spel: da's Chirotaal
Taalkansen in de Chiro
Liese Willems, Sidney Beets & Janna Lefevre,
Chirojeugd Vlaanderen

Doelgroep: Chiroleiders

Een brochure vol ideeën om je leden aan de praat te krijgen met tips om kinderen en jongeren met een andere moedertaal bij het Chirogebeuren te betrekken. Uitgewerkte, taalprikkelende activiteiten voor iedere afdeling.

Prijs: Gratis te downloaden

chiro.be/info-voor-leiding/uitgaven/brochures/speel-met-spel

Taal Troef!
Remediëringsbundel Nederlands 1ste graad.
Annie De Pauw & Leen Lammertijn, Van In,
2014

Doelgroep: jongeren 13-16 jaar

Taal Troef! is een remediëringsbundel voor het vak Nederlands. Het boek biedt: remediëring, differentiatie, ondersteunt het taalbeleid en is aanvullend bij elke leermethode Nederlands. Kan individueel, in duo's of klassikaal gebruikt worden. Aan bod komen Onder andere.: alfabet en woordenboek, woordvorming, werkwoord, zinsbouw en leesstrategieën.

Prijs: € 12,50 (bundel), € 20 (digitale handleiding)

www.vanin.be

Talk now!
Leer Nederlands (BE): essentiële woorden en zinnen voor volstrekte beginners 
EuroTalk, CDline, 2011

Doelgroep: jongeren (15-18 jaar) en volwassenen

Zie ook het materialenoverzicht Nt2 Algemeen, pagina 25.

Talk The Talk
Nederlands (BE): een interactieve video cd-rom:
beginners + EuroTalk, CDline, 2011

Doelgroep: anderstalige jongeren onder 18 jaar

Interactieve cursus Nederlands op cd-rom (beginnersniveau), speciaal voor studenten onder de 18 jaar. Je leert belangrijke en nuttige woorden en zinnen in het Nederlands over de volgende onderwerpen: familie, sport, hobby's en vrienden, school, reizen, computers/e-mails, de wereld, werk. De EuroTalk Extras CD bevat 42 extra hulptalen en de gratis wereld atlas game.

Prijs: € 34,95 www.eurotalk.com

Toolkit Competenties Nederlands Breed evalueren (secundair onderwijs)
Centrum voor Taal en Onderwijs & Steunpunt Diversiteit en Leren, Departement Onderwijs en Vorming, 2012

Doelgroep: leerkrachten anderstalige nieuwkomers

De Toolkit Breed Evalueren (TBE) is ontwikkeld om leerkrachten te ondersteunen bij het breed in kaart brengen van de competenties Nederlands van leerlingen in het secundair onderwijs. Het omvat scenario's om mee aan de slag te gaan, beschrijvende fiches van evaluatieinstrumenten, een raamwerk met de eindtermen Nederlands, een kader waarin die eindtermen gelinkt worden aan bestaande evaluatie-instrumenten. In het deel 'Hoe breng je de competenties Nederlands van anderstalige nieuwkomers in kaart?' krijg je tips over hoe je de nieuwkomers kan evalueren binnen de onthaalklas en in de vervolgschool.

Prijs: Gratis te downloaden www.ond.vlaanderen.be/toetsenvoorscholen/toolkit_breed_evalueren/

Uit één stuk
Oefenpakket met samengestelde woorden op woord- en zinsniveau 
Marianne Haesevoets, Hilde Vandistel & Yvette Vrolix, Sig vzw, 2010 

Doelgroep: 7-18 jaar

Deze bundel omvat ca. 200 bladzijden oefenmateriaal met samengestelde woorden. Het materiaal is oorspronkelijk bedoeld voor het trainen van gehoor en/of spraakafzien; de auteurs van KIDS Hasselt hebben het bewerkt, zodat het even goed dienst kan doen in de therapie van articulatie, technisch lezen en algemene taaluitbreiding. Er wordt een grote diversiteit aan zinnen aangeboden waarin de samengestelde woorden zijn verwerkt. Dit biedt kansen om een kindgerichte keuze te maken.

Prijs: € 25,

www.sig-net.be

Print PDF

© 2009-2024 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 229

Column

In zinnen. Volle zinnen. Poëzie in de NT2 klas

In zinnen. Volle zinnen. Poëzie in de NT2 klas
Jampa

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Ik wil advocaat worden

Waarom ze niet naar de havo mag? Het is de vraag van een meisje uit Afghanistan op de ISK. Haar neef mocht wel naar de havo. Waarom zij niet? Ze heeft nog niet het juiste taalniveau en zal via mbo 2 haar weg moeten vinden. Ondertussen werkt ze hard aan het leren van de taal en heeft ze altijd een boekje bij zich waarin ze moeilijke woorden opschrijft.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.