Inhoud

Staatsexamen Nederlands als tweede taal

Koppeling examens aan het Raamwerk Nederlands als Tweede taal
Aanpassing cesuren 1 januari 2016
14 maart 2016

Samenvatting

Vanaf 1 januari 2016 zal de zak-/slaaggrens (cesuur) van enkele onderdelen van het staatsexamens Nederlands als tweede taal worden aangepast. Er vinden geen grote verschuivingen plaats. Alleen bij de examens Spreken en Schrijven van Programma II (PII) vindt een kleine aanpassing plaats. De reden hiervoor is dat de examens vanaf 1 januari 2016 meer gekoppeld zullen zijn aan de niveaus B1 en B2 van het Raamwerk Nederlands als Tweede Taal.

Trefwoorden

Het staatsexamen Nt2 en het Raamwerk Nt2

De afgelopen periode zijn er 'standaardsetting' bijeenkomsten georganiseerd voor alle examens van programma I en II om de relatie tussen het staatsexamen Nt2 en het Raamwerk Nt2 vast te stellen, en om in relatie daarmee de zak-/slaaggrens opnieuw te bezien.
De staatsexamens NT2 zijn nu aan twee kanten geijkt. Ze geven de kwalificatieniveaus voor taalvaardigheid aan voor een succesvolle start op mbo-niveau dan wel hbo- of wo-niveau. Aan de andere kant zijn ze geijkt aan het Raamwerk NT2.
Het Common European Framework of Reference for Languages (Council of Europe, 2001) wordt alom gebruikt voor het aanduiden van taalniveaus in heel Europa. De  Nederlandse variant is het Raamwerk NT2 (Dalderop, Teunisse & Liemberg 2002). Deze raamwerken vormen de internationale en nationale standaard om tweede-taalvaardigheidsniveaus uit te drukken.

De staatsexamens NT2 zijn nu aan twee kanten geijkt

Uit de veldraadplegingen (Andringa, 2014) is tot nu toe steeds gebleken dat B1 en B2 de passende niveaus zijn om een start te kunnen maken met een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 dan wel in te stromen in het hbo en wo. Door de cesuren van de staatsexamens te koppelen aan het Raamwerk NT2 sluiten we aan op de tendens om taaleisen en toetsen te relateren aan niveaubeschrijvingen in raamwerken. Uit de vooronderzoeken en uit de standaardsettingen die wij gehouden hebben, is gebleken dat de huidige cesuur voor Programma I in grote mate overeenkomt met niveau B1 van het Raamwerk Nt2. Programma II blijkt voor de productieve vaardigheden spreken en schrijven met de huidige cesuur iets onder niveau B2 uit te komen. Met andere woorden, kandidaten slagen te makkelijk voor de examens Spreken en Schrijven II ten opzichte van de eisen die op B2 gesteld mogen worden.

Gevolgen voor de kandidaten

De Commissie Staatsexamens Nederlands als tweede taal heeft besloten dat de zak-/slaaggrens van de examens Spreken en Schrijven van Programma II iets hoger komt te liggen. De examens en de beoordeling van de examens blijven ongewijzigd. Het aantal punten dat de kandidaat minimaal moet halen om te slagen, gaat iets omhoog. Bij Spreken II iets meer dan bij Schrijven II.

Het aantal punten dat de kandidaat minimaal moet halen om te slagen, gaat iets omhoog

Geen inhoudelijke veranderingen

De beslissing om het Raamwerk NT2 te gebruiken voor de huidige en toekomstige standaardsettingen heeft maar weinig consequenties voor kandidaten en beoordelaars. Er verandert inhoudelijk niets aan het examen zelf en ook niet aan examentaken. Deze blijven gericht op werk en opleiding. Ook de wijze waarop het examen wordt beoordeeld, verandert niet. De beoordelingsmodellen die we al sinds jaar en dag gebruiken blijven hetzelfde. De examens blijven kwalificeren voor werk en studie op respectievelijk mbo-niveau (PI) en hbo- en wo-niveau (PII).

Er verandert inhoudelijk niets aan het examen zelf en ook niet aan examentaken

Alle cesuren van de onderdelen van de staatsexamens NT2 zijn nu per 1 januari 2016 direct gerelateerd aan de niveaus B1 en B2 van het Raamwerk. Programma I is met de huidige cesuur een goede representatie van het niveau B1, liet de uitkomsten van de standaardsettingen zien. De examens Spreken en Schrijven van PII worden met de cesuuraanpassing nog sterker gekoppeld aan het B2-niveau. De verwachting is dat de slaagpercentages voor de examens Schrijven en Spreken daarmee op ongeveer hetzelfde niveau komen als voor Lezen en Luisteren.

Alle cesuren van de onderdelen van de staatsexamens NT2 zijn nu per 1 januari 2016 direct gerelateerd aan de niveaus B1 en B2 van het Raamwerk

Samengevat

Aan de examens zelf en de manier waarop ze worden beoordeeld verandert niets. Er wordt hetzelfde gevraagd als voorheen en op dezelfde manier beoordeeld. Vanaf 1 januari zal de lat voor de examens Schrijven en Spreken van Programma II iets hoger komen te liggen. Als u kandidaten voorbereidt op deze examens II moet u er rekening mee houden dat kandidaten hoger moeten scoren om ze te behalen. Het gaat hierbij echter om een kleine verhoging.

Print

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 215

Advertentie
Column

Doorgestroomd. 'Ik was lui.'

Monique Mulder

Hij is even terug op de ISK.
Gehuld in een halflange donkere mantel met daaronder een netjes gestreken bloesje oogt hij als een succesvolle zakenman.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.