Inhoud

Taal en rekenen in de entreeopleiding 6 oktober

Werkconferentie 6 oktober
17 november 2015

Samenvatting

Op dinsdagmiddag 6 oktober vond de eerste werkconferentie Taal en rekenen in de entreeopleiding plaats. Met de invoering van het landelijke Actieplan Focus op Vakmanschap MBO1 is besloten om per 1 augustus 2014 alle niveau 1-opleidingen (inclusief de AKA-opleidingen) onder te brengen in het entreeonderwijs. Hiermee is ook het aantal kwalificaties op dit niveau teruggebracht. De entreeopleidingen zijn er voor jongeren zonder diploma van een vooropleiding.

De entreeopleiding bereidt de studenten in één jaar voor op de arbeidsmarkt of op doorstroom naar een mbo2-opleiding. Het entreeonderwijs heeft, ook vanwege de specifieke doelgroep, een bijzondere positie binnen de ROC's. Zo'n 150 docenten, beleidsmedewerkers, managers en andere betrokkenen uit het hele land waren naar Woerden gekomen om informatie te krijgen over de centrale examinering en de regelgeving en om ervaringen uit te wisselen over het entreeonderwijs. Aanleiding voor de conferentie was onder andere de invoering van de centrale examinering voor Nederlands en rekenen vanaf volgend studiejaar.

De entreeopleiding bereidt de studenten in één jaar voor op de arbeidsmarkt of op doorstroom naar een mbo-2-opleiding

Rekenen

Het nieuws van de dag was uiteraard de kamerbrief over het niet mee laten tellen van het Centraal Examen (CE) rekenen voor het behalen van het diploma in het mbo. Dit zorgde voor nogal wat rumoer en verwarring her en der. Toch was dat zeker niet het enige wat met elkaar besproken en gedeeld werd. De conferentie, specifiek gericht op de entreeopleiding, bood veel mogelijkheden om het met elkaar te hebben over taal- en rekenonderwijs: zowel het 'Wat doe je in de les?' als 'Hoe richt je je onderwijs in?' kwamen aan bod.

Zowel het 'Wat doe je in de les?' als 'Hoe richt je je onderwijs in?' kwamen aan bod

Voorafgaand aan de conferentie was er de mogelijkheid om elkaar te leren kennen onder het genot van een lunch. Ria Brandt-Bosman opende namens het Steunpunt taal en rekenen mbo de conferentie en gaf daarna het woord aan Jerome Smits, beleidsmedewerker directie mbo bij het ministerie van OC&W. In verband met de kamerbrief van die dag over het CE rekenen hield Jerome Smits de presentatie over de regelgeving rondom Nederlands en rekenen kort waardoor er ruimte ontstond voor de aanwezigen om een aantal prangende vragen te stellen.

Positie rekenen

Ook werd er door diverse aanwezigen onvrede geuit over de beslissing in verband met de positie van rekenen in het onderwijs en het moment van de beslissing (lopende het schooljaar). Wat de kamerbrief betekent voor de huidige lichting studenten moet nog uitgewerkt worden. Het Steunpunt taal en rekenen zal inspelen op de actualiteiten door servicedocumenten beschikbaar te stellen, waarin de gevolgen van de besluiten duidelijk worden.

Het Steunpunt taal en rekenen zal inspelen op de actualiteiten door servicedocumenten beschikbaar te stellen

Men kon ervoor kiezen om verder geïnformeerd te worden over het CE rekenen door Martin van Reeuwijk (College van Toetsen en Examens) of om bijgepraat te worden door Alet van Leeuwen (Steunpunt taal en rekenen mbo) over de examinering van Nederlands. De laatste presentatie, waarin onder andere informatie over het examineren van studenten met een beperking staat, is ook terug te vinden op de website van het Steunpunt.

Workshops

In de twee volgende workshoprondes was er een ruime keuze: per ronde kon er uit maar liefst vier verschillende workshops gekozen worden. In de eerste ronde bood Giel Hanraets (APS) concrete handvatten en voorbeelden voor differentiatie in de rekenles aan. Bayram Albayrak (Regiocollege) [voor een filmpje van zijn activerende didactiek klik hier] liet inspirerende voorbeelden zien om studenten met meer plezier te laten rekenen. In dezelfde ronde konden we ons ook laten informeren over de aanpak en ervaringen van het examineren van Nederlands op 2F door Ellen Spanjersberg en Willy Korteweg (Albeda College).Zie ook het artikel in Les over doorlopende leerlijnen bij het Albedacollege.

Bayram Albayrak (Regiocollege) liet inspirerende voorbeelden zien om studenten met meer plezier te laten rekenen

Onder leiding van Inge van Meelis (ITTA) gingen deelnemers aan de slag met het verkennen van de mogelijkheden voor het combineren van Nederlands met vakkennis en beroepsvaardigheden. De kansen en mogelijkheden werden gezamenlijk verkend door middel van uitwisseling met collega's en er werd een aantal goede ideeën gedeeld. Veel docenten in de entreeopleiding geven naast Nederlands ook een aantal andere vakken, waardoor zij nieuw aangeleerde woorden ook direct bij beroepsvakken aan bod kunnen laten komen (of andersom). Een andere taalgerichte opdracht waarbij het beroep ook terugkomt is bijvoorbeeld het maken van een posterpresentatie waarbij de vraag 'Hoe zie jij jezelf over tien jaar?' centraal staat.

Tweede ronde

In de tweede ronde gaf Jantien Kale (ROC van Amsterdam) toelichting op hun keuze om de entreeopleidingen te positioneren in de verschillende MBO Colleges (verticaal). Hun uitgangspunt is hierbij geweest dat de entreeopleiding de springplank voor een niveau 2-opleiding is. Daarbij is er wel sprake van een horizontale sturing op de intake, examinering en de programmalijn taal en rekenen, door gemeenschappelijke uitgangspunten te formuleren. Twee collega's vertelden daarbij over hun eigen ervaringen met het taal- en rekenonderwijs op hun eigen Colleges (Airport en Techniek). Hierbij kwamen onder andere de programmering van het onderwijs en het werken met vrijwilligers aan bod. Zo bleek dat op de entreeopleiding Luchthaven studenten die een Nt2-achtergrond hebben in een aparte groep terechtkomen. Zo is er voor hen veel aandacht voor taalverwerving, ook richting het rekenen op 2F.

In de tweede ronde gaf Jantien Kale (ROC van Amsterdam) toelichting op hun keuze om de entreeopleidingen te positioneren in de verschillende MBO Colleges (verticaal)

Op dit College wordt veel met vrijwilligers gewerkt die de docenten ondersteunen bij het taalonderwijs. Bij de entreeopleiding Techniek werd gestructureerd gewerkt aan het taal- en rekenonderwijs, door aftekenkaarten per opdracht en periode te gebruiken. Nederlands en rekenen werden parallel geprogrammeerd, waarna er een gezamenlijk uur OLC (Open Leer Centrum) volgt. Hierin kunnen de studenten zelf verder werken en zijn de taal- en rekendocenten als begeleider aanwezig. Dat het onderwerp leeft, bleek uit het aantal vragen dat gesteld werd en uit de levendige discussies die werden gevoerd over bijvoorbeeld de haalbaarheid van niveau 2F voor de entreestudenten.

Leesbevordering

In een parallelsessie was er aandacht voor leesbevordering: hoe kun je studenten motiveren om te lezen en hoe kun je in de les aandacht besteden aan lezen? Hierover ging Femke Scheltinga (ITTA) in gesprek met de deelnemers. In de tweede ronde konden rekenaars terecht bij Teun de Lange (Intraquest) voor een workshop over ffLeren Rekenen, een interactieve methodiek waarbij technisch rekenen en rekenen in betekenisvolle contexten gecombineerd worden. Rinske Stelwagen en Annemarie Groot (CINOP) gingen in gesprek met deelnemers over de inrichting van het rekenonderwijs en de keuzes die je daarbij kunt maken.
Nadat de laatste workshops waren afgerond kon er op de bovenste verdieping van het Meet in Office (op steenworp afstand van de MBO Raad) nog gediscussieerd en uitgewisseld worden. Met de recente ontwikkelingen binnen het entreeonderwijs zullen we voorlopig nog niet uitgepraat zijn en is er genoeg ruimte voor een volgende conferentie.

In de tweede ronde konden rekenaars terecht bij Teun de Lange (Intraquest) voor een workshop over ffLeren Rekenen

De presentaties van de dag zijn te vinden op de website van het Steunpunt Taal en rekenen mbo.

Noot

  • 1.Met het actieplan Focus op Vakmanschap 2011-2015 wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat studenten over vier jaar mbo-scholen weer een dikke zeven geven als rapportcijfer. In de afgelopen periode is er de nodige zorg over het mbo geweest. De kwaliteit van een aantal opleidingen was onvoldoende, zo waren er veel klachten over uitval van lesuren en examens van onvoldoende kwaliteit. De door de minister ingestelde commissie Oudeman kwam met aanbevelingen die voor een deel in het actieplan zijn overgenomen.
Print

© 2009-2023 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Verschijning LES 225:

maart (verwacht)

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 224

Advertentie
Advertentie
Column

In zinnen. In volle zinnen

In zinnen.          In volle zinnen
Fort Europa

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze meestal ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Een tweede kans

'U bent de beste mentor', zegt hij bij het afscheid van de ISK. Een compliment dat verrast, want meteen de eerste keer al stonden we lijnrecht tegenover elkaar.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.