Inhoud

Van Gent... naar Groningen – Kapster en slager

Cursisten aan het woord
2 februari 2015

Samenvatting

In de rubriek Van Gent naar Groningen praat Les met cursisten en laat ze vertellen over hun cursusbelevenissen. Via Gent, Brussel, Tilburg, Harderwijk, Lelystad, Zwolle zijn we inmiddels gearriveerd in Groningen. Maaike Baert sprak er met Khin Thida Oo en Moh Mim Oo,beide afkomstig uit Myanmar, beter bekend als Birma. Moh kwam in 2008 naar Nederland; zijn vrouw en kind volgden acht maanden later. Moh en Khin volgen een inburgeringstraject bij het Noorderpoort, afdeling Educatie. Moh volgt al een jaar lessen inburgering in de groep Burgerschap; na de herfstvakantie stapt hij over naar de groep profiel Werk. Khin is vorige week pas met de lessen Nederlands begonnen. Naast Nederlandse les krijgen ze extra taalondersteuning van vrijwilligers, in de vorm van portfoliobegeleiding en extra lessen Nederlands. Op een typisch Nederlandse herfstdag hebben ze, na de les, allebei tijd voor het interview.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2021 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 218

Advertentie
Advertentie
Column

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Het komt goed

‘Ik hoor dat je niet zo goed Nederlands spreekt.’ Het intakegesprek voor autotechnicus op mbo2 is net begonnen en de achttienjarige jongen uit Eritrea die vijf jaar onderweg is geweest naar Nederland heeft nog geen kans gekregen. 

 

Lees verder
Column

Spelenderwijs

Spelenderwijs

Deel 3: Dobble

In de column Spelenderwijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.