Inhoud

In debat 2: Portfolio Nt2 in de Wet Inburgering

2 februari 2015

Samenvatting

Een tweede debat op het Les-congres betrof de plaats van een portfolio in de Wet Inburgering. Binnen de huidige inburgeringswet moeten Nt2-leerders een portfolio aanleggen. Dat portfolio dient dan als praktijkdeel van het inburgerings-examen of - in combinatie met drie assessments - als onderdeel daarvan. De in de inburgeringswet voorgeschreven vorm van een portfolio lijkt nogal ver af te staan van het Portfolio Nt2 (BveRaad 2003). Uitgangspunt van het Europese taalportfolio is immers de autonomie van de leerders die zelf bepalen wat ze willen leren en welke bewijzen ze willen verzamelen. Dat lijkt nogal op gespannen voet te staan met de huidige inburgeringswet waar gewerkt wordt aan een duidelijk omlijnd profiel en waar precies omschreven is welke bewijzen geldig zijn en welke allemaal niet. De tijd leek dan ook rijp voor een stevig debat over de plaats van het portfolio in de WI.

Hoe zijn die uitgangspunten in te passen in de context van de in de WI voorgeschreven praktijksituaties, verplichte vormen van bewijs en onafhankelijke beoordeling? Margreet van Wijk (ROC Landstede) en Anne Kerkhoff (Fontys Hogescholen), organisatoren van het debat, zien mogelijkheden en gaan daarover met de aanwezigen in debat. Een volle zaal vol mondige geïnteresseerden leidt vaak tot een geanimeerde discussie, zo ook tijdens dit debat.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2023 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Verschijning LES 228:

Verwacht december 2023

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 227

Advertentie
Advertentie
Column

In zinnen. In volle zinnen

In zinnen.          In volle zinnen
Pianist

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Drie vrienden na de ISK

Soms trok hij even zijn wenkbrauwen op als hij iets zei, om zo de hele klas naar zijn hand te zetten. Zijn vriend ging dan achterin zitten, omdat hij rustig wilde werken. De laatste van het drietal bleef opletten en maakte altijd zijn huiswerk.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.