Inhoud

Een grote diversiteit

Taalbeleid in woorden en daden
2 februari 2015

Samenvatting

In november 2005 is het wetsvoorstel van de kamerleden Hamer, Dijsselbloem en Kraneveldt aangenomen om scholen ertoe te brengen bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving. Dit wetsontwerp verplicht scholen in hun schoolplan vast te leggen wat hun beleid is ten aanzien van het Nederlands en op welke faciliteiten leerlingen met een taalachterstand mogen rekenen. De gemeente Amsterdam had daar al eerder een voorschot op genomen. Daarbij is een lijn uitgezet gebaseerd op de principes van taalgericht vakonderwijs, waarbij integratie van het taal- en zaakvakonderwijs voorop staat. De Stuurgroep Taalbeleid Voortgezet Onderwijs (kortweg Stuurgroep VO) die in Amsterdam de maatregelen en activiteiten rondom taalbeleid in het vo co├Ârdineert, stelde de Amsterdamse scholen in 2004 een bedrag van 10.000 tot 15.000 euro ter beschikking voor de ontwikkeling van een schoolspecifi ek taalbeleid.

Wat is daar, na ruim twee jaar, van terechtgekomen?

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Amsterdam en de Stuurgroep VO lieten er twee onderzoeken op los. Anke Herder en Jan Berenst (Etoc, RuG) onderzochten de manier waarop het Amsterdamse vo invulling geeft aan het begrip taalbeleid. Zowel extern als intern communiceren scholen over taalbeleid, maar hebben de betrokkenen het eigenlijk wel over hetzelfde? De resultaten maken het mogelijk een drietal karakteriseringen van taalbeleid te onderscheiden.

Folkert Kuiken (UvA) ging op zoek naar voorbeelden van en naar de omstandigheden waaronder deze tot stand konden komen.

In dit artikel doen de onderzoekers verslag van hun bevindingen.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 215

Advertentie
Column

Doorgestroomd. 'Ik was lui.'

Monique Mulder

Hij is even terug op de ISK.
Gehuld in een halflange donkere mantel met daaronder een netjes gestreken bloesje oogt hij als een succesvolle zakenman.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.