Inhoud

Er is een hoop te winnen

Taalontwikkeling in het mbo
2 februari 2015

Samenvatting

De taalproblematiek in het MBO is alom bekend. Het CINOP onderzocht in 20041 de taalvaardigheid van mbo-leerlingen; de kranten staan vol over slechte taalbeheersing van jongeren in het algemeen en MBO’ers in het bijzonder. Onlangs was de Tweede Kamer zelfs in rep en roer: Er zou geen Nederlands meer worden gegeven in het MBO! In dit artikel wil Annelies Kappers laten zien dat er wel degelijk in het MBO aandacht is voor taal, maar op een heel andere manier.

Nederlands is méér dan het vak dat tot nu toe als Nederlands werd gegeven. We spreken nu van taalontwikkeling. Wat levert ons dat op? Hoe ziet dat er uit? Welke invloed heeft de onderwijsvernieuwing op de taalontwikkeling? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de taalontwikkeling van leerlingen in het MBO bevorderd wordt door het contextrijke leren?

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 215

Advertentie
Column

Doorgestroomd. 'Ik was lui.'

Monique Mulder

Hij is even terug op de ISK.
Gehuld in een halflange donkere mantel met daaronder een netjes gestreken bloesje oogt hij als een succesvolle zakenman.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.