Inhoud

Krachtig taal leren op het Nova College Amsterdam

Alle docenten dragen bij aan taalverwerving van leerlingen
2 februari 2015

Samenvatting

Een andere visie op leren, leerlingen die werken aan betekenisvolle prestaties of projecten, alle docenten betrokken bij de begeleiding van leerlingen. Veel scholen voor vmbo maken een dergelijke ontwikkeling door. Voor de prestaties waaraan de leerlingen werken moeten ze goed uit de voeten kunnen met heel verschillende taaltaken: moeilijke teksten lezen, informatie opzoeken en beoordelen, kernbegrippen van bepaalde onderwerpen helder op een rijtje hebben, presenteren, contact met opdrachtgevers leggen, werkoverleg voeren, etc.

Hoe ondersteun je ze daarbij als begeleider? Hoe zorg je ervoor dat ze beter kunnen worden? Moet je daarvoor docent Nederlands zijn? Deze vragen komen vaak pas naar boven als de ontwikkeling naar contextrijk leren al hoog en breed is ingezet en Nederlands niet meer of veel minder op het rooster staat. Het zijn belangrijke vragen, want:

  • door alleen veel taal te doen worden leerlingen niet beter in taal;
  • daar is bewuste aandacht voor taalverwerving en refl ectie voor nodig;
  • én een taalrijke leeromgeving en taalsteun in veel verschillende vormen.

In dit artikel een proeve van antwoord van Monique Lugthart en Hella Kroon.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2021 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 218

Advertentie
Advertentie
Column

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Het komt goed

‘Ik hoor dat je niet zo goed Nederlands spreekt.’ Het intakegesprek voor autotechnicus op mbo2 is net begonnen en de achttienjarige jongen uit Eritrea die vijf jaar onderweg is geweest naar Nederland heeft nog geen kans gekregen. 

 

Lees verder
Column

Spelenderwijs

Spelenderwijs

Deel 3: Dobble

In de column Spelenderwijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.