Inhoud

Kennis en/of Fingerspitzengefühl?

2 februari 2015

Samenvatting

‘Even een Frans brood bestellen’, denk je als vakantieganger, maar voor je het weet sta je vol onverwachte mogelijkheden: de baguettes, de flutes, het pain complet of céréale en niet te vergeten het pain de campagne vliegen je om de oren. Elke taalleerder weet het: de werkelijkheid is veel gevarieerder en onvoorspelbaarder dan het eenvoudige Berlitzboekje kan verwerken.

De praktijk van docenten Nt2 wijst zelfs uit dat ook geavanceerde multimediale methodes vaak niet voorbereiden op de stress van het onverwachte. ‘Beginners kunnen we niet confronteren met al die plotselinge wendingen,’ luidt een veelgehoord excuus. ‘Beginners leven daar al lang mee en verdienen passende ondersteuning,’ is de stelling van Geert van de Ven in dit artikel. Hoe gaat het? Goed. Maar lang niet altijd.

In zijn betoog hieronder volgt eerst een nadere theoretische onderbouwing van dit uitgangspunt. Hij geeft achtergronden zowel vanuit de interculturele communicatie en de sociolinguïstiek als vanuit de taalverwerving. Daarna volgen concrete voorbeelden hoe het onverwachte ruimte kan krijgen in de taalles zonder dat dit uitmondt in ‘vrije expressie’.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2021 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 219

Advertentie
Advertentie
Column

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Een tweede kans

'U bent de beste mentor', zegt hij bij het afscheid van de ISK. Een compliment dat verrast, want meteen de eerste keer al stonden we lijnrecht tegenover elkaar.

Lees verder
Column

Spelenderwijs

Spelenderwijs

Deel 3: Dobble

In de column Spelenderwijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.