Inhoud

Aan de slag!

Functionele taken in beroepsgericht onderwijs voor jongeren
2 februari 2015

Samenvatting

Jongeren in Vlaanderen (van 15 tot 18 jaar) uit het beroepssecundair en deeltijdonderwijs combineren leren en werken. Ze volgen een voltijdopleiding, maar besteden een deel van hun tijd aan werken – hetzij een aantal weken op een stageplaats (beroepssecundair), hetzij halftijds bij een werkgever (deeltijd). Heel wat jongeren zijn echter niet taalvaardig genoeg om op een werkvloer te functioneren of vinden geen werk/stageplek als gevolg van een te lage taalvaardigheid. De jongeren die afwisselend leren en werken, volgen op school/in het centrum een specifieke beroepsopleiding (BGV), van groenarbeider tot computerinstallateur. Daarnaast krijgen zij algemene vorming (PAV) die hen voorbereidt op het functioneren in de maatschappij en op de werkvloer. Taalvaardigheid loopt als een rode draad door het afwisselend leren en werken. Niet enkel in de algemene vorming kan aandacht uitgaan naar het versterken van de taalvaardigheid, maar ook de werkvloer of stageplek en de beroepsgerichte vorming of de praktijkvakken zijn volwaardige leerdomeinen waar jongeren hun taalvaardigheid kunnen ontwikkelen (zie ook LES 138, pagina 24-26).

In dit artikel zoomen Joke Drijkoningen en Griet Ramaut in op functionele taken die zijn ontwikkeld voor de lessen algemene vorming en beroepsgerichte vorming, met het oog op het verhogen van de taalvaardigheid van de jongeren. Dit betekent dat taken in eerste instantie taalrijk moeten zijn, maar ook dat zij jongeren moeten motiveren en uitdagen. Om dit te illustreren maken ze hierna gebruik van enkele voorbeelden van lesopzetten1.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2021 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 219

Advertentie
Advertentie
Column

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Een tweede kans

'U bent de beste mentor', zegt hij bij het afscheid van de ISK. Een compliment dat verrast, want meteen de eerste keer al stonden we lijnrecht tegenover elkaar.

Lees verder
Column

Spelenderwijs

Spelenderwijs

Deel 3: Dobble

In de column Spelenderwijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.