Inhoud

Heb je laten zien wat je kunt?

Ervaringen van de assessoren
2 februari 2015

Samenvatting

Zeven Nt2-docenten voerden op 24 juni jl. een portfoliogesprek om het ‘certificaat competent Nt2-docent’ te verkrijgen. Op de ledenvergadering van de Beroepsvereniging van docenten Nt2 op 10 december 2004 hadden deze docenten zich aangemeld als vrijwilliger voor de proefronde. Een werkgroep1 had in opdracht van het bestuur van de BVNt2 de EVC-procedure ontwikkeld. Na uitvoerig overleg met diverse betrokkenen was het de beurt aan de Nt2-docenten om hun portfolio voor te leggen aan Nt2-opleiders van hogescholen en universiteiten in Nederland en Vlaanderen2. Annelies Riteco interviewde twee Nt2-opleiders, Nies van Lindenberg (Centrum Archimedes/Hogeschool Utrecht) en Margreet Verboog (Centrum voor Nascholing Amsterdam (HvA/UvA)), en vroeg naar hun ervaringen als assessoren met het voorbereiden en afnemen van de portfoliogesprekken3.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 213

Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder