Inhoud

Doen en denken van vakdocenten

Onderzoek naar docentcompetenties voor taalontwikkelend beroepsonderwijs
2 februari 2015

Samenvatting

Met de succesvolle invoering van geïntegreerde trajecten volgen steeds meer anderstaligen een beroepsopleiding. Een positief neveneffect hiervan is dat vakdocenten zich verdiepen in het leren van een vak of beroep in een tweede taal, iets wat voorheen uitsluitend op het bordje van de taaldocent terechtkwam1. Ook in de reguliere beroepsopleidingen krijgt een groeiend aantal studenten vakonderwijs in hun tweede taal. Wat doen vakdocenten in het mbo aan de taalontwikkeling van studenten? Hoe denken zij over de rol van taal bij het leren van een beroep? Hoe zien zij de samenhang tussen vak- en taalontwikkeling?

Deze vragen staan centraal in het onderzoek dat Annelies Riteco uitvoerde vanuit het Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School, verbonden aan de Faculteit Educatieve Opleidingen van de Hogeschool van Utrecht (zie LES 125, p. 10-13). In dit artikel een verslag van het onderzoek naar het doen en denken van twee vakdocenten2.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 213

Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder