Inhoud

Schrijvend leren: een effectieve manier van leren

Schrijven om lesstof beter te begrijpen in de lerarenopleiding en in het vmbo
15 mei 2024

Samenvatting

Steeds meer studenten en leerlingen hebben moeite met tekstbegrip. Hoe kunnen we dit probleem terugdringen? We kunnen op allerlei manieren aan leesvaardigheid werken, zoals door leesstrategieën aan te leren met de methode Nieuwsbegrip (Nieuwsbegrip, z.d.) of met close reading, waarbij leerlingen een tekst verschillende keren lezen, telkens met een ander doel. Maar als dat onvoldoende helpt, zou 'schrijvend leren' om het tekstbegrip te vergroten dan een oplossing kunnen zijn? Hoe werkt dat? En welke instructie is daar dan bij nodig? Op 1 februari 2024 verdedigde Aartje van Dijk haar proefschrift Effects of Instruction in Writing-to-learn in Different Disciplines and Types of Education, waarin zij antwoord geeft op deze vragen. Ze heeft een uitgebreide literatuurstudie gedaan en ook gekeken naar welk type instructie het beste werkt. Dat laatste heeft ze onderzocht in het vmbo en in de lerarenopleiding in de disciplines biologie en wiskunde. In dit artikel licht de kersverse doctor haar bevindingen toe en geeft ze ook tips hoe je die kunt toepassen in je lespraktijk.

Print

© 2009-2024 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 229

Column

In zinnen. Volle zinnen. Poëzie in de NT2 klas

In zinnen. Volle zinnen. Poëzie in de NT2 klas
Jampa

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Ik wil advocaat worden

Waarom ze niet naar de havo mag? Het is de vraag van een meisje uit Afghanistan op de ISK. Haar neef mocht wel naar de havo. Waarom zij niet? Ze heeft nog niet het juiste taalniveau en zal via mbo 2 haar weg moeten vinden. Ondertussen werkt ze hard aan het leren van de taal en heeft ze altijd een boekje bij zich waarin ze moeilijke woorden opschrijft.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.