Inhoud

Podcasts voor NT2-cursisten

Luisteren op eigen houtje
28 juni 2022

Samenvatting

Luisteren leer je door het te doen – Chrissy Hosea schrijft het al in het eerste deel van het tweeluik Luisteren, meer luisteren. Een goede manier om dat te doen is door het beluisteren van podcasts. Dat zijn geluidsbestanden die je zelf kunt uitkiezen en vervolgens via internet op elk gewenst moment, op elke plek kunt afspelen. Er bestaan enorm veel podcasts, ook in het Nederlands. Er is er altijd wel een die past bij de interesses van je cursisten, maar hoe zie je door de bomen het bos? Oftewel: welke podcasts zijn geschikt voor NT2-cursisten?

Voor de doelgroep is het natuurlijk belangrijk dat ze toegankelijk zijn, dat er (afhankelijk van het taalniveau) niet te snel wordt gesproken en dat de luisterteksten begrijpelijk zijn. Het belangrijkste is echter dat het moet gaan over iets waar jouw cursisten belangstelling voor hebben. Als NT2docent kun je er wellicht een paar adviseren of er een huiswerkopdracht over geven, waarna cursisten zelf de weg naar interessante podcasts kunnen vinden. De redactie ging op zoek naar geschikt materiaal voor NT2-leerders. De podcasts die hieronder staan beschreven zijn (nu nog) gratis. Voor sommige moet je betalen, zoals bij de website petje.af. Die vind je hier niet.

Print PDF

© 2009-2023 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Verschijning LES 227:

Verwacht oktober 2023

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 226

Advertentie
Advertentie
Column

In zinnen. In volle zinnen

In zinnen.          In volle zinnen
Mussie

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Drie vrienden na de ISK

Soms trok hij even zijn wenkbrauwen op als hij iets zei, om zo de hele klas naar zijn hand te zetten. Zijn vriend ging dan achterin zitten, omdat hij rustig wilde werken. De laatste van het drietal bleef opletten en maakte altijd zijn huiswerk.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.