Inhoud

Taal én vakinhoud op de ISK

KIK: een succesvolle combinatie
23 december 2020

Samenvatting

Docenten van de Internationale Schakelklassen (ISK) moeten hun leerlingen klaarstomen voor een passend vervolgtraject binnen het reguliere vervolgonderwijs. Dat is een pittige klus: in korte tijd moeten de leerlingen een flinke dosis Nederlands leren, kennismaken met de taal van verschillende vakken én over schoolse vaardigheden beschikken. Enkel de NT2-lessen zijn niet genoeg. Ook bij de zaakvakken is de inhoud van het vak idealiter gekoppeld aan taalverwerving.

De ISK-leerlijnen1 bieden onderwijsprogramma’s met ruimte voor zaaken praktijkvakken. Hoe zorg je ervoor dat je ook in je vaklessen oog hebt voor taalvaardigheid? Tot nog toe was er geen lesmateriaal voor de ISK waarin zowel aan NT2 als aan de vakinhoud wordt gewerkt. Voorziet de nieuwe methode KIK in de lacune?

In dit artikel de ontwikkelaars over de achtergronden van KIK; op pagina 58 vindt u gebruikerservaringen van de docenten Fleur van der Sloot en Daan de Graaf.

Print PDF

© 2009-2021 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 216

Advertentie

Advertentie
Column

Spelenderwijs, aflevering 2: Mini Travel Katupri.

In de column Spelender- wijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten. Deze keer laten ze het kaartspel Mini Travel Katupri zien.

Lees verder

Doorgestroomd. 'Ik wil leren.'

Een mailtje over een leerling van de ISK die ‘het niet heeft gered op mbo 3’. Hij moet volgens de schrijfster naar mbo 1, omdat hij geen geldige vooropleiding heeft.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.