Inhoud

Schrijven

Bij Les 214
5 juni 2020

Samenvatting

Het is niet toevallig dat dit nummer schrijven als thema heeft. Want in dit nummer worden ook de winnaars van de Schrijfprijs NT2 bekend gemaakt. Nooit eerder was de belangstelling voor de Schrijfprijs NT2 zo groot. Voor deze vijfde editie van de Schrijfprijs stuurden 744 mensen een tekst in. Op pagina 40 zult u glimlachen, u zult ontroerd worden, u zult zich verbazen.

Helaas hebben we de feestelijke prijsuitreiking vanwege de coronamaatregelen moeten verschuiven naar een andere datum die later bekend wordt gemaakt. De felicitaties zijn er niet minder hartelijk om.

In deze Les – na het themanummer over spreken (Les 213) – veel aandacht voor schrijven. Kreeg eerder in Les creatief schrijven volop de aandacht (Les 185 en 186 (2013), LesOnline 2015), in dit nummer gaat het vooral om 'zakelijk' schrijven (met plezier).

Les 214 is bovendien een nummer met een themadeel én varia-artikelen. Dit als antwoord op de vraag van lezers naar papieren nummers met 'voor elck wat wils'.

Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Advertentie
Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.