Inhoud

OASIS: https://oasis-database.org

Om de kloof tussen wetenschap en praktijk te verkleinen
30 december 2019

Samenvatting

Van NT2-docenten wordt verwacht dat zij zich blijvend ontwikkelen en professionaliseren (zie competentie B.4 in het BVNT2-competentieprofiel). Een onderzoekende houding speelt daarbij een belangrijke rol, oftewel het vermogen om kritisch en systematisch naar het eigen handelen te kijken én de vaardigheid om relevante literatuur op te zoeken.

Voor onderwijsprofessionals die hun kennis over tweedetaalverwerving en taalonderwijs willen verdiepen, is er veel aanbod aan relevante literatuur. Internationaal onderzoek laat echter zien dat er een kloof bestaat tussen onderwijs en onderzoek. Ook in Nederland bestaat die kloof, zo tonen Andringa en Van Beuningen aan met een peiling onder onderwijsprofessionals. De gratis toegankelijke online database OASIS (Open Accessible Summaries In Language Studies) probeert de kloof te verkleinen.

Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 215

Advertentie
Column

Doorgestroomd. 'Ik was lui.'

Monique Mulder

Hij is even terug op de ISK.
Gehuld in een halflange donkere mantel met daaronder een netjes gestreken bloesje oogt hij als een succesvolle zakenman.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.