Inhoud

ALO!

Online en blended leren in het volwassenenonderwijs
30 december 2019

Samenvatting

Om onderwijs voor volwassenen toegankelijker en flexibeler te maken, wordt er steeds meer ingezet op een combinatie van contactmomenten en online leeractiviteiten, kortweg blended leren of gecombineerd leren.

De kwaliteit van online en blended leren (OBL) zou echter beter verzekerd en verbeterd kunnen worden. Met dit doel werd in de periode 2014-2018 in Vlaanderen het strategisch basisonderzoek Adult Learners Online (ALO!)1 uitgevoerd.

Verschillende universiteiten en partners uit het veld2 werkten samen om:
1. te onderzoeken hoe de kwaliteit van OBL verbeterd kan worden en
2. deze bevindingen te vertalen in bruikbare modellen en instrumenten, het zogenaamde valorisatieluik. We spraken met Bram Bruggeman, coördinator van het valorisatieluik, over de resultaten van het ALO!-project.

Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 215

Advertentie
Column

Doorgestroomd. 'Ik was lui.'

Monique Mulder

Hij is even terug op de ISK.
Gehuld in een halflange donkere mantel met daaronder een netjes gestreken bloesje oogt hij als een succesvolle zakenman.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.