Inhoud

Flexibiliteit en wendbaarheid komt goed van pas

Competent ISK-NT2-docent
20 juni 2019

Samenvatting

ISK-onderwijs is een uniek soort onderwijs in Nederland. Elke ISK-docent kan beamen dat lesgeven aan een groep jonge nieuwkomers in de ISK speciaal is. Je hebt niet genoeg aan alleen ervaring in het NT2-onderwijs aan volwassenen of aan ervaring in het reguliere onderwijs; maar natuurlijk zijn er wel overeenkomsten.

Zowel de Beroepsvereniging voor docenten Nederlands als Tweede Taal (BVNT2) als het ITTA (Kennisinstituut voor Taalontwikkeling, Universiteit van Amsterdam) gingen aan de slag om in de praktijk vereiste competenties van de ISK/NT2-docent in kaart te brengen en te verwerken tot handvatten voor alle betrokkenen in ISK-land: docenten, coördinatoren/teamleiders, directeuren en opleiders. Lies Alons en Jan Maarse brengen verslag uit.

Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.