Inhoud

Het Taalcafé

Brug naar de praktijk
2 oktober 2018

Samenvatting

Het Taalcafé biedt een uitgelezen kans om na het volgen van lessen NT2 – of tijdens het volgen van lessen – het Nederlands buitenschools te oefenen. In een taalcafé hebben anderstaligen en vrijwilligers de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en er heerst een ontspannen sfeer.

Twee workshops op de BVNT2-conferentie lieten zien dat de invulling bij organiserende organisaties soms verschilt. Soms wordt er een thema behandeld of een spel gedaan, vaak ook worden er gewoon gesprekken gevoerd. Ook de frequentie verschilt (eens in de week, twee weken).

In dit artikel leest u over de Taalcafés van TopTaal in Amsterdam en Taal Doet Meer in Utrecht, zoals gepresenteerd op de BVNT2-conferentie. Lesredacteur Eeke Riegen geeft aanvullende tips.

Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 213

Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder