Inhoud

Maak gebruik van bestaande netwerken

Een bijzonder traject voor 16+ ISK-leerlingen (route 1)
Een samenwerking van ISK en praktijkonderwijs in Assen
2 oktober 2018

Samenvatting

De ISK Assen van het Dr. Nassau College is afgelopen schooljaar gestart met een combi-traject waarin de school samenwerkt met het praktijkonderwijs in Assen (PrO Assen). Het betreft een groep 16+-leerlingen in leerroute 1, die men (nog) niet naar het mbo kan verwijzen. Met het combi-traject hoopt men de leerlingen beter toe te rusten voor inburgeren, arbeid of alsnog het mbo. De leerlingen krijgen twee dagen per week les op de ISK, twee dagen op het praktijkonderwijs en lopen in principe een dag stage. Op de LOWAN-conferentie deelden Evelien Hoekstra, coördinator leerlingzaken van de ISK, en Robert Kuiper, adjunct directeur van PrO Assen, hun ervaringen met andere ISK's. nadien zocht Les hen op.1

Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 213

Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder