Inhoud

De plusdocent

Hoe ervaren collega's de onderwijskwaliteit helpen bewaken
28 mei 2018

Samenvatting

Je kent ze wel, die collega's die je altijd weer op weg helpen met advies over hoe je die ene cursist extra kunt motiveren, welke methode je kunt gebruiken om een cursist leeskilometers te laten maken of over hoe je een bepaalde werkvorm goed kunt inzetten. Deze docenten weten het zó te vertellen dat je het direct begrijpt en geïnspireerd raakt. Ze zijn eigenlijk meer dan alleen een heel goede Nt2-docent. Ze zijn Nt2-docent plus nog veel meer: coach, adviseur, vraagbaak. Een 'plusdocent' dus. Irma Nijkamp is zo'n docent. Zij is anderhalf jaar geleden gevraagd om als plusdocent aan de slag te gaan bij NLtraining/NLeducatie.1 Er was behoefte aan intensievere begeleiding van de Nt2-docenten, maar ook meer inhoudelijke ondersteuning voor de projectleiders (de coördinatoren van de projecten binnen de organisatie) op regionaal niveau. Daarbij komt dat veel ervaren docenten ook meer kunnen en willen dan alleen goed lesgeven en graag hun ervaring en kennis willen delen. Er zijn momenteel negen plusdocenten actief bij de organisatie. In elke regio is ook een inhoudelijke adviseur actief. Deze houdt zich meer bezig met de landelijke inhoudelijke taken en werkt intensief samen met de plusdocenten. Ze zijn samen het kwaliteitsteam van de organisatie. Annemarie Nuwenhoud heeft als extern inhoudelijk adviseur ook bijgedragen aan het ontwikkelen van de functie en het begeleiden van de plusdocenten. In dit interview vertelt Irma Nijkamp hoe zij het ervaart om plusdocent te zijn. Ook komt er een docent aan het woord over haar ervaring met de plusdocent.

Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.