Inhoud

Een passende route naar het vervolgonderwijs

Leerlijnen in de Internationale Schakelklas
8 januari 2018

Samenvatting

Voor leerlingen in de Internationale Schakelklas (Isk) is het van belang zo effectief mogelijk taal te kunnen leren, zodat ze kunnen doorstromen naar een opleiding die past bij hun mogelijkheden en talenten. Én zo efficiënt mogelijk, zodat ze ook zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs. Hun tijd is immers beperkt. De door ITTA in samenwerking met LOWAN1 ontwikkelde uitstroomprofielen en leerlijnen bieden een kader waardoor zowel voor de docent als voor de leerling duidelijk is waar deze in de Isk-periode naartoe werkt.

Op het Lescongres lieten de auteurs zien hoe een Isk deze leerlijnen kan inzetten aan de hand van een stappenplan. Het uitgangspunt daarbij is de ISK Leiden die al jaren werkt met aan uitstroomprofielen gekoppelde leerlijnen, zowel voor Nt2 als voor de andere vakken.

Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.