Inhoud

Beste collega's,

19 oktober 2017

Samenvatting

Afgelopen zomer reisde ik een maand door China. De reis en het land maakten me alweer sprakeloos, hoewel ik niet voor de eerste keer in China was. Létterlijk sprakeloos, met - of ondanks - mijn overlevings-toeristen-Chinees (hallo, dank u wel, rijst, bier, getallen, …), de niet aflatende hulp van mijn 'best friend Google translate' (een hilarische 'best friend' trouwens, voor iedereen die mee-probeerde te communiceren), veel lachen en grappen met iedereen, én twee blonde, blauwogige zonen (die waren er eerder nog niet bij). En als je met ongeveer 1.4 miljard Chinezen ongeveer 17% van de wereldbevolking van ongeveer 7.5 miljard uitmaakt, voelen relatief slechts enkelingen zich geroepen om bijvoorbeeld Engels te gaan leren. Een les in nederige sprakeloosheid én in het in dit land niet gealfabetiseerd zijn. ondanks de soms Engelstalige aanwijzingen in het straatbeeld in vergelijking met 20, 30 jaar geleden.

Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Advertentie
Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.