Inhoud

Een enorme variatie in onderwerpen

Studiedag LOWAN- voortgezet onderwijs 10 april groot succes
1 mei 2017

Samenvatting

Maar liefst 900 deelnemers telde de studiedag op 10 april voor docenten die les geven aan nieuwkomers in het voortgezet onderwijs. De grootste zaal van De Reehorst in Ede was te klein voor alle deelnemers; 300 deelnemers moesten het plenaire deel volgen vanaf een scherm. De enorme belangstelling geeft aan dat er op dit moment in het Nt2-veld een grote behoefte is aan informatie en deskundigheidsbevordering. De studiedag werd georganiseerd door LOWAN Voortgezet onderwijs1.
In dit artikel een kort verslag, inclusief ervaringen van de Nt2-docenten Geert Wibier en Daniëlle Patty, deelnemers aan het congres.

Het programma begon met een plenair deel, waarna de deelnemers drie workshops naar keuze konden volgen. Daarnaast was er een bijeenkomst voor directieleden en coördinatoren over onder meer de nieuwe bekostiging vo-nieuwkomers en een nadere toelichting stand van zaken leerlijnen en de doorstroom van vo naar mbo. Op verschillende plekken in het gebouw stalden twintig uitgevers hun waren uit.

Plenair

Trefwoorden

Hariëtte Boerboom, organisatrice van de studiedag, wees er in haar openingswoord op dat op veel isk's de rust lijkt wedergekeerd na de enorme instroom in 2015, maar dat er op dit moment toch net zo veel leerlingen op de isk zitten als in 2015 (waaronder niet te vergeten ook kinderen van arbeidsmigranten en van de Antillen). Ze liep verschillende projecten langs die door LOWAN waren geïnitieerd, zoals de LOWAN/ITTA-leerlijnen en het doorstroomdossier. Bovendien deed ze een oproep om ontwikkeld lesmateriaal te delen via de digitale databank met lesmateriaal.

Ze liep verschillende projecten langs die door LOWAN waren geïnitieerd

Annemarie Loof, operationeel manager van Artsen zonder Grenzen, schetste in haar plenaire lezing een beeld van de barre reis van veel Afrikaanse migranten via Libië. We kennen allemaal de beelden van de overtocht (circa 30 uur), in 2016 afgelegd door 156.705 migranten waaronder 16% kinderen, maar waarschijnlijk minder het voorafgaande traject van afpersing en detentie. Wist u trouwens dat 40% van de migranten in eerste instantie naar Libië wilde, waar vroeger veel werk was in de olie-industrie? Veel migranten zijn opgelucht als ze gevonden worden door de Italiaanse kustwacht, SOS Meditteranee of Frontex, en realiseren zich niet dat de barre reis nog bepaald niet afgelopen is (opvang in Italië of Griekenland, wachten op een verblijfsvergunning die al dan niet komt).
Loof ging uitgebreid in op de motieven van migranten om te vertrekken naar Europa.

Zie ook de documentaire van Ross Kemp Libyas [Migrant Hell {link= https://www.youtube.com/watch?v=YapSU5NugfA}]

Ze realiseren zich niet dat de barre reis nog bepaald niet afgelopen is

Demissionair staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker, de volgende plenaire spreker, trok uit het betoog van zijn voorgangster de belangrijke conclusie dat de criminaliteit (smokkel, afpersing) absoluut moet stoppen.
Hij roemde vervolgens de geweldige prestatie van isk-docenten (zij zijn het voorbeeld voor het hele onderwijs als het gaat om het leveren van maatwerk), wees op een succes (ook pabo-docenten met Nt2-kennis en ervaring zijn inmiddels bevoegd om in isk's les te geven), en op nog bestaande knelpunten bij de doorstroom van vo naar vervolgonderwijs die opgelost moeten worden.

Docent van het jaar

Dekker, demissionair staatssecretaris van Onderwijs, reikte ook de prijzen uit aan de genomineerden voor Isk-Nt2 docent van het jaar. Deze werd dit jaar voor het eerst verkozen. De vakjury had uit de voordrachten twee mensen genomineerd:

  • Gladys Bhoepsing, ISK Ithaka, Utrecht
  • Harma Graveland, ISK rsg Wolfsbos, Hoogeveen

De vakjury koos uiteindelijk Harma Graveland als winnaar.
Er zijn korte filmpjes gemaakt van de genomineerden op hun school, te vinden op de LOWAN-website. In Les 202 die in juni zal verschijnen, zullen Gladys en Harma uitgebreid aan het woord komen.

Workshops

Opvallend was de enorme variatie in onderwerpen van de ruim dertig workshops. Ze waren onderverdeeld in vier categorieën:
1. Zorg,
met onder meer een korte introductie in Welkom op school, Wat kan de leerplichtambtenaar doen?, Omgaan met jonge Eritrese vluchtelingen, Online leren over Steun bieden aan vluchtelingenjongeren in het vo, Traumasensitief lesgeven.

2. Algemeen en Nt2,
met onder meer isk-leerlijnen in de praktijk, Net in Nederland, Differentiëren en samenwerken in de Nt2-les, Leren in interactie, Werken aan woordenschat bij alfa-leerlingen.

3.Van in- naar doorstroom.
met onder meer Doorstroom bevorderen met een stage, Toeleiding naar arbeid voor route 1 leerlingen 16+, Studieloopbaanbegeleiding op de isk.

4. Andere vakken op de isk,
met onder meer: Engels leren met verschillende niveaus, leeftijden en moedertaal, Wiskundetaal
Het workshopoverzicht en ook de presentaties zelf zijn te vinden op de LOWAN-site.
In Les 202 en op deze site (www.tijdschriftles.nl) zullen binnenkort artikelen rond verschillende workshops te vinden zijn.

Tot slot

Veel docenten hebben vooral behoefte aan pedagogische handvatten: wie zijn onze leerlingen, hoe om te gaan met hun vaak traumatische ervaringen?
Daarnaast vraagt veel aandacht de knellende vraag: hoe krijgen we de leerlingen op een plek (vervolgonderwijs) waar optimaal recht wordt gedaan aan hun talenten (Zie ook het artikel Samen kom je verder van Lies Alons in Les 201.
Kracht van de studiedag was dat juist deze aspecten ruime aandacht kregen. Het hele traject, vanaf het moment van vertrek in het herkomstland en de vluchtreis (inclusief de psychische en sociale gevolgen hiervan) tot de doorstroom van de leerling naar vervolgonderwijs, kwam goed in beeld.

De oorlog uit het kind halen

Ik heb tijdens de studiedag de volgende workshops gevolgd: Omgaan met Eritrese vluchtelingen, Traumasensitief lesgeven en Oorlog uit het kind halen. De dag was goed georganiseerd. Er was een groot aantal interessante workshops om uit te kiezen en voor ieder wat wils.
Ik had hoge verwachtingen van de workshop Omgaan met Eritrese vluchtelingen. Deze doelgroep laat namelijk niet zoveel van zichzelf zien. De leerlingen zijn vrij gesloten. Vaak hebben wij het gevoel dat we ze niet genoeg kunnen geven wat zij nodig hebben omdat we dat simpelweg niet weten. Na deze workshop is dat verhelderd. Ik heb veel meer kennis over en begrip voor hun situatie. Ik denk dat we daar veel aan gaan hebben.
In de workshop Oorlog uit het kind halen hadden we mooie gesprekken over het wel en niet spreken over het verleden van de leerlingen. De heer Tuk (workshopleider) liet ons filmpjes zien met mogelijkheden om dit in de klas uit te voeren. De door mij getrokken conclusie was dat het zeker van belang is om dit onderwerp te bespreken als de leerling daar aan toe is. Openheid en veiligheid zijn van belang. Door het verleden weer te koppelen aan het heden en de toekomst kan je de leerling toch weer met de neus naar de, hopelijk positieve, toekomst laten wijzen.
De rode lijn door deze drie workshops was duidelijk: 'De relatie met de leerling en tussen de leerlingen is voor onze doelgroep essentieel'. Wij zijn hier zeker al heel goed in bezig maar het kan altijd beter en ik ben weer geïnspireerd om hier de schouders onder te zetten!

Daniëlle Patty

Daniëlle is docent en mentor op het Taalcentrum in Amersfoort (ISK). Ze is docente Nt2 sinds oktober 2007. Momenteel heeft de school ongeveer 300 leerlingen verdeeld over twee locaties.

Een echte uitdaging

Zoals heel veel isk-docenten geef ik Nederlands. Begin vorig schooljaar ben ik bij toeval het isk-onderwijs ingerold. Het werken met jonge buitenlanders bevalt mij
erg goed, ik werk vooral met AMV'ers (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) van 16 tot 18 jaar die vaak nog midden in de asielprocedure zitten. Het werk is
heel veelzijdig en je moet dan ook heel flexibel zijn in je lesaanbod, dus echt maatwerk kunnen leveren. Een echte uitdaging. Ik heb op de studiedag de volgende workshops gevolgd: a. Leerplicht, b. Omgaan met Eritrese leerlingen, c. Leerlijnen ISK in de praktijk.
De studiedag was weer prima verzorgd en alles was erg duidelijk. Tevens sprak een aantal onderwerpen mij enorm aan.
Vooraf hoopte ik vooral veel te leren over de omgang met Eritreeërs en waarom zij zich op bepaalde manieren gedragen. Ook was ik benieuwd naar de ervaringen
van andere scholen met betrekking tot het schoolverzuim.
Vooral de workshop/lezing over Eritreeërs vond ik erg boeiend. Het leverde mij veel nieuwe en bruikbare inzichten over die cultuur en dat land op. Ik hoop ook een
aantal dingen in te kunnen zetten in mijn lessen of in de manier van omgang. Over het schoolverzuim heb ik vooral ervaringen gehoord van andere scholen en de manier waarop ze daaraan werken. Dit heb ik in de pauze direct doorgenomen met onze teamleider, wellicht is een aantal zaken uitvoerbaar.
De informatie over Eritrea was erg nuttig voor mij. Daar heb ik vandaag al wat van toegepast.

Geert Wibier
Geert is werkzaam als mentor en docent Nt2 op de ISK van OSG Het Erasmus in Almelo, een school voor Pro, VMBO, Havo en VWO. Ons ISK telt momenteel zo'n 260 leerlingen.

Noot

  • 1.LOWAN-Voortgezet onderwijs (VO) ondersteunt scholen die het Eerste Onderwijs aan nieuwkomers verzorgen.
Print

© 2009-2022 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Verschijning LES 224:

Verwacht eind december 2022

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 223

Advertentie
Advertentie
Column

In zinnen. In volle zinnen

In zinnen.          In volle zinnen
Fort Europa

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze meestal ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Een tweede kans

'U bent de beste mentor', zegt hij bij het afscheid van de ISK. Een compliment dat verrast, want meteen de eerste keer al stonden we lijnrecht tegenover elkaar.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.