Inhoud

Bij Les 199

14 oktober 2016

Samenvatting

Hoe leer je het best Nederlands als tweede taal? Wat zijn cruciale succesfactoren voor integratie en participatie in de nieuwe samenleving? Het zijn de achterliggende vragen van elke Nt2docent. Pasklare antwoorden zijn er niet. Toch proberen onderzoekers én docenten – elk vanuit een eigen invalshoek – stukje bij beetje antwoorden te vinden op deelvragen. in dit themanummer komen vooral onderzoekers aan het woord, waaronder veel nieuw talent. De laatste jaren is er door onderzoekers weer veel werk verzet waar voor de praktijk de nodige lering uit valt te trekken. Tijd voor een themanummer, vond de redactie.

Het nummer bevat capita selecta; er is niet gestreefd naar volledigheid. Hier willen we u, zonder tekort te willen doen aan de andere artikelen in dit nummer, wijzen op twee ons inziens fraaie overzichtsartikelen, de bespreking van Nt2-onderzoek van de laatste twee jaar hiernaast, van de hand van Tineke Padmos en Helena van Nuffel. en op pagina 10 en volgende bespreekt Paul Pauwels het recent verschenen handboek EXPLORING LANGUAGE PEDAGOGY THROUGH SECOND LANGUAGE ACQUISITION waarin de didactiek Nt2 voor volwassenen wordt getoetst aan taalverwervingsonderzoek.
Twee artikelen rapporteren over de opbrengsten van en lacunes binnen Vlaamse Nt2-trajecten, uitgevoerd in het kader van nieuw Vlaams beleid; ze zullen ook voor Nederlandse lezers veel herkenningspunten opleveren.
We wensen u veel leesplezier.

Redactie Les

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2023 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Verschijning LES 228:

Verwacht begin januari 2024

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 227

Advertentie
Advertentie
Column

In zinnen. In volle zinnen

In zinnen.          In volle zinnen
Pianist

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Drie vrienden na de ISK

Soms trok hij even zijn wenkbrauwen op als hij iets zei, om zo de hele klas naar zijn hand te zetten. Zijn vriend ging dan achterin zitten, omdat hij rustig wilde werken. De laatste van het drietal bleef opletten en maakte altijd zijn huiswerk.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.