Inhoud

Ontmoeten, hoe mijn wereld veranderde...

Schrijfprijs Nt2 2016
23 juni 2016

Samenvatting

Vooraf

De derde editie van de SCHRIJFPRIJS NT2 heeft ook nu weer veel in de schrijvers losgemaakt.
Met de SCHRIJFPRIJS NT2 willen we cursisten en leerlingen van de taalcursussen en opvangklassen in Vlaanderen en Nederland stimuleren hun nieuwe taal op een creatieve manier te gebruiken.
We legden de deelnemers daarom een thema voor:
Ontmoeten, hoe mijn wereld veranderde, waarbij zij in een tekst van maximaal 500 woorden hun schrijftalent konden laten spreken.

Driehonderddrieëndertig cursisten klommen in de pen. Uit 43 genomineerde teksten, gebundeld in een mooi boekje (zie p. 40) heeft de jury uiteindelijk vier prijswinnaars gekozen, op drie verschillende niveaus (Alfa, A en B) en één in de categorie jongeren van de internationale schakelklas of onthaalklas anderstalige nieuwkomers (Isk/Okan). Op deze pagina's vindt u voor elk niveau de winnende tekst met een toelichting van de jury.

De SCHRIJFPRIJS NT2 wordt ondersteund door de Nederlandse Taalunie, de Stichting Lezen en Schrijven, Uitgeverij Boom, het Algemeen Nederlands Verbond, het Huis van het Nederlands Antwerpen en de Stichting Les. De dank daarvoor is groot!
We wensen u veel leesplezier.

Namens redactie en bestuur van Les,

Bastienne Tholen

Print PDF

© 2009-2024 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Verschijning LES 229:

Verwacht eind maart

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 228

Advertentie
Advertentie
Column

In zinnen. In volle zinnen

In zinnen.          In volle zinnen
Pianist

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Drie vrienden na de ISK

Soms trok hij even zijn wenkbrauwen op als hij iets zei, om zo de hele klas naar zijn hand te zetten. Zijn vriend ging dan achterin zitten, omdat hij rustig wilde werken. De laatste van het drietal bleef opletten en maakte altijd zijn huiswerk.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.