Inhoud

De blik vooruit want de toekomst is al begonnen

Certificering en kwaliteit van Nt2-docenten
23 juni 2016

Samenvatting

De Nt2-docent zal zich op dit moment niet zo druk maken over het thema 21e-eeuwse vaardigheden. Is de toekomst van het Nt2-onderwijs immers niet al volop begonnen? Praktische en urgente vragen bepalen het werk van alledag. Hoe komen we In Nederland doen zij dat door tegemoet aan de grote vraag en aan de noodzaak om velen snel en goed twee wegen aan te bieden naar certificering: Nederlands te leren? De auteurs van dit artikel, opleiders van Nt2-docenten, zijn ervan overtuigd dat de docent de spil is voor kwaliteit. Een gecertificeerde Nt2-docent kan tweedetaalleren en inburgeren het beste vorm geven. Een eerste zorg is het uitbreiden van het aantal opleidingsplaatsen en nascholingen, waar hard aan gewerkt wordt. Een tweede aandachtspunt is - juist nu - nieuw elan toevoegen. Wat tonen ook nieuwe Nt2-docenten aan 'toekomstbestendige kennis en vaardigheden'? We geven inzicht in het groeiend aantal gecertificeerde docenten en een visie op de skills van de Nt2-docent-van-de toekomst.

Print PDF

© 2009-2021 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 218

Advertentie
Advertentie
Column

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Het komt goed

‘Ik hoor dat je niet zo goed Nederlands spreekt.’ Het intakegesprek voor autotechnicus op mbo2 is net begonnen en de achttienjarige jongen uit Eritrea die vijf jaar onderweg is geweest naar Nederland heeft nog geen kans gekregen. 

 

Lees verder
Column

Spelenderwijs

Spelenderwijs

Deel 3: Dobble

In de column Spelenderwijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.