Inhoud

Bij Les 198

23 juni 2016

Samenvatting

21ste eeuwse vaardigheden is het thema van dit nummer, oftewel: over welke vaardigheden moet de 21ste eeuwse burger beschikken om goed te kunnen functioneren in de 21ste eeuw? En wat zijn de consequenties voor het taalonderwijs? Is het taalonderwijs per definitie anders dan in de 20ste eeuw en zo ja, hoe dan en waarom? En geldt dat voor iedereen?
Op deze en volgende pagina's geeft Kris van den Branden, docent aan de Katholieke Universiteit Leuven en schrijver van het boek Onderwijs voor de 21ste eeuw, antwoord. Volgens hem blijft de kern van het talenonderwijs dezelfde.
Bij '21ste eeuw' denken we automatisch aan ict-skills. En Arnold van Veen laat inderdaad aan de hand van eigen ervaringen, als leerder van het Hongaars als tweede taal zien welke meerwaarde digitale toepassingen en multimedia voor ons onderwijs hebben. Ook Jeroen Hendrickx en Jan T'Sas gaan in op de inzet van multimedia in het taalonderwijs, onder andere over de vraag hoe je leesplezier kunt stimuleren met e-tools.

Maar toekomstbestendig (taal)onderwijs is meer dan ict-skills, het gaat bijvoorbeeld ook om vaardigheid in kritisch denken (zie pagina 26) En wat betekent de 21ste eeuw voor het toetsen van taalvaardigheid (pagina 24)?
Twee artikelen laten tenslotte zien hoe opleidingen anticiperen op de toekomst en wat je als docent allemaal kunt doen om bij te blijven en beter te worden.
We wensen u veel leesplezier.

Redactie Les

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2024 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 229

Column

In zinnen. In volle zinnen

In zinnen.          In volle zinnen
Olha

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Drie vrienden na de ISK

Soms trok hij even zijn wenkbrauwen op als hij iets zei, om zo de hele klas naar zijn hand te zetten. Zijn vriend ging dan achterin zitten, omdat hij rustig wilde werken. De laatste van het drietal bleef opletten en maakte altijd zijn huiswerk.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.