Inhoud

Lesmateriaal dat opleidt naar het inburgeringsexamen (tot en met A2)

22 april 2016

Samenvatting

Hieronder treft u titels aan die voorbereiden op het basisexamen inburgering buitenland en het inburgeringsexamen Nederland. Het basisexamen buitenland bestaat uit Lezen, Spreken op A1 en KNS.
Tegenwoordig bestaat het inburgeringsexamen in Nederland uit zes onderdelen. Het examen Nederlands toetst de vaardigheden luisteren, lezen, schrijven, en spreken op A2 niveau. Het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) bestaat uit Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Dit laatste onderdeel is verplicht voor zowel inburgeraars als staatsexamenkandidaten die inburgeringsplichtig zijn. In dit overzicht treft u alle materialen aan die voorbereiden op deze zes onderdelen.
Omdat voor het onderdeel Nederlandse taal de profielen zijn losgelaten en het examen meer gericht is op algemene taal die je nodig hebt in de domeinen persoonlijk leven, werk en educatie, zijn ook de methodes en leergangen die voorbereiden op A2-niveau goed inzetbaar als voorbereiding. Deze 'algemene' methodes missen wel vaak expliciete examentraining. Vandaar dat we deze methodes ondergebracht hebben in het materialenoverzicht Nt2-algemeen op pagina 14. En voor de websites die je kunt gebruiken ter voorbereiding op de inburgeringexamens zie het overzicht Websites met oefenmateriaal voor anderstaligen op pagina 72.

Kennis van de Nederlandse Maatschappij is de nieuwe naam van het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving. Hieronder een overzicht van materialen die geschikt zijn ter voorbereiding op dit examen. Informatie over KNM is te vinden op de site www.inburgeren.nl.

Mensen die na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig zijn, moeten een examen over werken afleggen. Dit examen heet Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) en bestaat uit twee delen. Het invullen van resultaatkaarten en een gesprek met DUO. Dit onderdeel maakt deel uit van zowel het inburgeringsexamen als het STAATSEXAMEN NT2 PROGRAMMA I EN II. Informatie over ONA is te vinden op de site www.inburgeren.nl, zoals toelichting, aanvraag en resultaatkaarten.

Print PDF

© 2009-2024 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 229

Column

In zinnen. Volle zinnen. Poëzie in de NT2 klas

In zinnen. Volle zinnen. Poëzie in de NT2 klas
Jampa

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Ik wil advocaat worden

Waarom ze niet naar de havo mag? Het is de vraag van een meisje uit Afghanistan op de ISK. Haar neef mocht wel naar de havo. Waarom zij niet? Ze heeft nog niet het juiste taalniveau en zal via mbo 2 haar weg moeten vinden. Ondertussen werkt ze hard aan het leren van de taal en heeft ze altijd een boekje bij zich waarin ze moeilijke woorden opschrijft.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.