Inhoud

Een ander beeld van asielzoekers

Op bezoek bij Azc Oisterwijk
23 december 2015

Samenvatting

Je kunt vandaag de dag geen krant openslaan of je ziet artikelen over en foto’s van vluchtelingen. Meestal gaat het om mediagevoelige beelden of discussies over aantallen, toelaten of weigeren. Maar zelden wordt inhoudelijk ingegaan op het traject dat hen wacht in de opvang en in de periode daarna. Wat gebeurt er momenteel in de opvangcentra en asielzoekerscentra als het gaat om onderwijs? En hoe verhoudt zich dat tot het traject gericht op het inburgeringsexamen? Marli Tijssen had dit soort vragen en ging op zoek naar antwoorden bij het Azc in Oisterwijk. Zij voerde een gesprek met Nancy Kreugel, programmabegeleider (PL) en verantwoordelijk voor het Nt2- onderwijs. Ook aanwezig was Robert Ploeg, voorlichter. Beiden in dienst van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), ressorterend onder - en bekostigd door - het Ministerie van Justitie.

Print PDF

© 2009-2021 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 219

Advertentie
Advertentie
Column

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Een tweede kans

'U bent de beste mentor', zegt hij bij het afscheid van de ISK. Een compliment dat verrast, want meteen de eerste keer al stonden we lijnrecht tegenover elkaar.

Lees verder
Column

Spelenderwijs

Spelenderwijs

Deel 3: Dobble

In de column Spelenderwijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.