Inhoud

Uitbreiding leertijd, voortgangstoetsing én scholing

Werken aan leesvaardigheid op het Amsterdamse Huygens College
7 mei 2015

Samenvatting

Veel leerlingen in het vmbo vinden lezen saai en velen kunnen het ook niet zo goed. Op dit moment participeren zeven Amsterdamse vmbo-scholen in het mede door de Gemeente Amsterdam gefinancierde meerjarige project Referentiekader taal in het Amsterdamse vmbo (2012-2015). Deze scholen slaagden erin om, met begeleiding en ondersteuning van de Rotterdamse CEDgroep, het begrijpend lezen van een aanzienlijk deel van hun aan het project deelnemende leerlingen te verbeteren1. Een van de scholen is het Huygens College, een multiculturele school voor vmbo in Amsterdam-West. Priscilla Ruizeveld de Winter, leerjaarcoördinator en coördinator taalbeleid op het Huygens College, vertelt in dit artikel over de activiteiten en resultaten op haar school. Een combinatie van voortgangstoetsing (Diataal), uitbreiding van de leertijd (met gerichte invulling van de extra uren) en een intensief scholingstraject vanaf het eerste jaar van het project (op basis van de toetsresultaten) lijkt de succesformule.

Trefwoorden

Print

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 215

Advertentie
Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.