Inhoud

Hier voel ik me thuis, mijn plek, mijn stad!

Schrijfprijs Nt2 2014
Van de jury
23 februari 2015

Samenvatting

Met plezier heeft Les de organisatie van de Schrijfprijs voor Nt2-cursisten in Vlaanderen en Nederland van de Nederlandse Taalunie overgenomen. De animo, zowel voor de miniconferentie die aan de Schrijfprijs vooraf ging als voor de Schrijfprijs zelf, was groot. De deelname aan de wedstrijd overtrof de verwachtingen ruimschoots. Er waren heel wat professionals betrokken bij de Schrijfprijs. Ten eerste de docenten die de cursisten gestimuleerd hebben om werk in te sturen. Dan de deelnemers aan de docentenpanels en de jury, die de teksten gelezen en beoordeeld hebben. Niet te vergeten de voorbereidingsgroep vanuit redactie en bestuur van Les die de organisatie voor zijn rekening nam (zie kader). Pittige klussen, die met veel plezier en enthousiasme geklaard zijn. Er was altijd wel iemand die verzuchtte hoe leuk het was om mee te werken of hoe mooi de teksten waren. En zonder de financiële bijdragen van de Nederlandse Taalunie, de Stichting Lezen en Schrijven, Uitgeverij Boom en de Stichting Les zou het niet gekund hebben. Heel erg bedankt allemaal! Hieronder en op de volgende pagina’s vindt u het juryrapport en de winnende teksten.

Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.