Inhoud

Op Schrift

Schrijfcursus Nederlands voor jonge anderstaligen CEFR A2/B1
2 februari 2015

Samenvatting

Welke lesmethode we ook inzetten voor onze cursisten en leerlingen, er blijft altijd het gevoel dat er iets ontbreekt. Daarom zijn veel Nt2- docenten altijd bezig het bestaande lesmateriaal aan te vullen met eigen opdrachten. Ook Op Schrift is op deze manier ontstaan. Fros van der Maden, auteur van de methode en docent op de International School van Groningen, vertelt: ‘Ik heb deze schrijfcursus in eerste instantie geschreven voor mijn eigen leerlingen van de International School in Groningen. Een groeiend deel van onze anderstalige leerlingen stroomt de laatste jaren door naar het mbo, dat in tegenstelling tot hbo en wo niet Engelstalig is. Voor deze jongeren is het vaak niet gemakkelijk om een opleiding helemaal in het Nederlands te doen. Met name schrijfvaardigheid is een probleem voor deze leerlingen. Naast docent ben ik al jaren educatief auteur. De noodzaak om iets te doen aan dit probleem groeide en ik begon te broeden op een oplossing. Gaandeweg ontstond het concept voor Op Schrift.’

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.