Inhoud

Bij Les 182

2 februari 2015

Samenvatting

Dertig jaar Les

Toets Gesproken Nederlands: Weg ermee?, was de discussie in vorige nummers van Les (Les 180/181). Inmiddels reageerde Minister Asscher in februari op Kamervragen over de toets. De antwoorden van de Minister vindt u op pagina 24 en volgende.
In het openingsartikel hiernaast laat Ellis Eerdmans zien hoe de docent er voor kan zorgen dat studenten in het beroepsonderwijs (maar niet alleen daar) actiever worden en effectiever leren door het toepassen van Activerende Didactiek. Indrawati en Damayanti Gunawan stellen zichzelf regelmatig vragen als: Waarom vind ik als docent familiebezoek geen reden om de les te verzuimen? Waarom verwacht ik dat mijn cursisten initiatief nemen als ze klaar zijn met hun oefening? Ze benadrukken in hun artikel het belang van reflecteren op je eigen onderwijs.
Les 182 is een varianummer met verder aandacht voor onder meer de bruikbaarheid van Dialogue Journal Writing voor de ontwikkeling van schrijfvaardigheid, De Viersprong als methodiek voor dualiteit in trajecten Nt2 en het opsporen van dyslectische cursisten. Ann De Schryver zette haar cursisten aan tot het schrijven van valentijnsgedichten.
Natuurlijk ontbreken ook onze vaste rubrieken Nederlandse les Wereldwijd, Onder de loep en Goed beschouwd niet. Een aantal bijdragen in dit nummer is ontstaan op basis van workshops op het Lescongres van 10 november 2012.

Wij wensen u veel leesplezier.

De redactie

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 215

Advertentie
Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.