Inhoud

Oren in de knoop

Ondersteunend materiaal logopedie voor de Nt2-klas
2 februari 2015

Samenvatting

OREN IN DE KNOOP is een lespakket ontwikkeld om gevarieerd en op maat de auditieve vaardigheden bij Nt2-leerders te stimuleren. Het is een gevarieerde databank met oefenvormen die individueel, groepsgewijs en/of klassikaal kunnen worden uitgevoerd. Bovendien is het een uitstekend middel om taalbeleid meer vorm te geven binnen de gehele school. Iedere Nt2-docent kan ermee aan de slag!

Wat zijn de ervaringen? Hariƫtte Boerboom in gesprek met Monique van der Kleijn, adjunct-directeur van de afdeling Voortgezet Onderwijs Anders Taligen (VOAT) van ROC Eindhoven (School 23), de school waar OREN IN DE KNOOP werd ontwikkeld, en met Hilde Scheffer, logopediste bij VOAT en trainster voor LOWAN (Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers). VOAT is een eerste opvangvoorziening voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2021 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 216

Advertentie
Column

Spelenderwijs, aflevering 2: Mini Travel Katupri.

In de column Spelender- wijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten. Deze keer laten ze het kaartspel Mini Travel Katupri zien.

Lees verder

Doorgestroomd. 'Ik wil leren.'

Een mailtje over een leerling van de ISK die ‘het niet heeft gered op mbo 3’. Hij moet volgens de schrijfster naar mbo 1, omdat hij geen geldige vooropleiding heeft.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.