Inhoud

Het recht op mooie verhalen

Twee bijzondere projecten leesbevordering
2 februari 2015

Samenvatting

Iedereen heeft recht op mooie verhalen. Ook weinig gealfabe-tiseerde jongeren en volwassenen die nog niet zo lang Nederlands leren. Vanuit deze overtuiging ontwikkelde het kunstencollectief DE DAGEN twee bijzondere lees-bevorderingsprojecten. LUISTEROGEN brengt verhalen op maat van allochtone dove jongeren aan de hand van de KAMISHIBAI. VREEMDE EEND laat anderstalige nieuwkomers in de basiseducatie proeven van kinderliedjes en prentenboeken die hun kinderen uit de school meebrengen. Het unieke aan beide projecten? Taal en verhaal worden samen overgebracht via (vertel)-theater, muziek en beeldende kunsten. Muzisch alfabetiseren heet dat: een door DE DAGEN uitgewerkte methode waarbij anderstaligen Nederlands leren aan de hand van muzische werkvormen. Zo geven de lessen Nederlands een stukje cultureel erfgoed door én worden de betrokkenheid en het (lees)plezier in de klas vergroot. Of hoe Nederlands leren lezen en schrijven ook gewoon leuk kan zijn.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2022 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Verschijning LES 224:

Verwacht eind december 2022

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 223

Advertentie
Advertentie
Column

In zinnen. In volle zinnen

In zinnen.          In volle zinnen
Fort Europa

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze meestal ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Een tweede kans

'U bent de beste mentor', zegt hij bij het afscheid van de ISK. Een compliment dat verrast, want meteen de eerste keer al stonden we lijnrecht tegenover elkaar.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.