Inhoud

Pennen of tikken?

De Staatsexamens Nt2 Schrijven in de toekomst
Een onderzoek naar de wenselijkheid van digitale schrijfexamens
2 februari 2015

Samenvatting

Van de Staatsexamens Nt2 worden de onderdelen Lezen, Luisteren en Spreken sinds maart 2009 allemaal via de computer afgenomen. Alleen het schrijfexamen is nog op papier. Is het schrijfexamen mis-schien ook toe aan modernisering? Het diploma hiervan geeft ze toegang tot opleiding of werk in Nederland. Als in de toekomst wordt overwogen om het schrijfexamen op de computer af te nemen, dan is het belangrijk om bij de mensen die er direct mee te maken hebben na te gaan in hoeverre ze hier aan toe zijn. Met dit doel onderzocht Bureau ICE in opdracht van de Staatsexamencommissie Nt2 de vaardigheid in en de voorkeur voor een digitale afname van het schrijfexamen bij een grote groep examenkandidaten. Ook werd docenten, (praktijk)begeleiders en studieadviseurs die in het onderwijs en werkveld betrokken zijn bij niet-Nederlandse studenten en werknemers gevraagd naar hun ervaring met en mening over schrijven en typen in de praktijk. Dit artikel geeft conclusies uit het onderzoek.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2021 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 218

Advertentie
Advertentie
Column

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Het komt goed

‘Ik hoor dat je niet zo goed Nederlands spreekt.’ Het intakegesprek voor autotechnicus op mbo2 is net begonnen en de achttienjarige jongen uit Eritrea die vijf jaar onderweg is geweest naar Nederland heeft nog geen kans gekregen. 

 

Lees verder
Column

Spelenderwijs

Spelenderwijs

Deel 3: Dobble

In de column Spelenderwijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.