Inhoud

(Inter)actief lezen

Vijf werkvormen
2 februari 2015

Samenvatting

Als Nt2-lesgevers stellen we vast dat cursisten soms afknappen op een tekst. Ze blokkeren op onbekende woorden of moeilijke constructies of ze missen de vaardigheid om te lezen. De gevolgen zijn legio: de cursisten dwalen af, raken minder gemotiveerd, geven sneller op en stoppen misschien... Bovendien wordt elke Nt2-docent geconfronteerd met verschillende leerstijlen en is het van belang ervoor te zorgen dat elke cursist zich aangesproken voelt. Daarom zochten Johanna Potargent en Leen Verrote naar alternatieve motiverende werkvormen die van een eerder receptieve vaardigheid als lezen een actief gebeuren kunnen maken. Ze willen de cursisten laten lezen zonder dat ze het eigenlijk beseffen. Door bijscholingen, lectuur, brainstorming met elkaar en de collega’s en door ideeën uit hun dagelijkse leefwereld kwamen ze tot een vijftal interactieve werkvormen. Die hebben ze gepresenteerd tijdens een workshop op de Nt2-conferentie in Blankenberge. Dit artikel is een geschreven verslag daarvan.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2021 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 219

Advertentie
Advertentie
Column

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Een tweede kans

'U bent de beste mentor', zegt hij bij het afscheid van de ISK. Een compliment dat verrast, want meteen de eerste keer al stonden we lijnrecht tegenover elkaar.

Lees verder
Column

Spelenderwijs

Spelenderwijs

Deel 3: Dobble

In de column Spelenderwijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.