Inhoud

Nieuwe Spreekrecht

Een Vlaamse Nt2-methode voor lager opgeleiden
2 februari 2015

Samenvatting

DE NIEUWE SPREEKRECHT (NS) is momenteel in Vlaanderen een van de meest gebruikte Nt2-cursussen in de basiseducatie. In twee delen beslaat deze leergang respectievelijk het ‘Breakthrough’ (Nt2-niveau 1.1) en het ‘Waystage’ (Nt2-niveau 1.2) uit het Europese Referentiekader (ERK). De methode werd samengesteld door twee docenten uit CBE Brusseleer, Anja Geedens en Els Schoemaeker, en is dus specifiek bedoeld voor lager opgeleide anderstaligen. Ze werd ontwikkeld, getest en geëvalueerd in een resonansgroep van ervaren docenten, in samenwerking met het VOCB (nu: VOCVO). Het totale pakket bevat een handleiding, een cursistenboek, dialogen, een cd-rom met ondersteunende kenniselementen, kopieerbladen en foto’s. Cursisten kunnen via de luisterteksten een soapserie volgen over de lotgevallen van een aantal mensen in een flatgebouw te Oostende, koningin der Belgische badsteden dus. Een interview met twee docenten uit CBE Gent, Cindy De Borger en Katrien Schaessens, hevige maar soms ook kritische fans.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2024 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Verschijning LES 229:

Verwacht eind maart

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 228

Advertentie
Advertentie
Column

In zinnen. In volle zinnen

In zinnen.          In volle zinnen
Pianist

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Drie vrienden na de ISK

Soms trok hij even zijn wenkbrauwen op als hij iets zei, om zo de hele klas naar zijn hand te zetten. Zijn vriend ging dan achterin zitten, omdat hij rustig wilde werken. De laatste van het drietal bleef opletten en maakte altijd zijn huiswerk.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.