Inhoud

Ambassadeurs voor maatwerk in actie

Werken vanuit rollen in de doorsnee Nt2-beginnersgroep
2 februari 2015

Samenvatting

Maatwerk leveren wil iedereen, maar hoe realiseer je dat? Sinds september 2006 onderzoekt het project AMBASSADEURS VOOR MAATWERK in opdracht van de Nederlandse Taalunie de mogelijkheden voor doelgericht Nt2-onderwijs vanaf de start van een Nt2-traject. Dit Nederlands-Vlaamse project wil de inzichten rond maatwerk, ontwikkeld voor de website http://taalunieversum.org/onderwijs/Nt2-beginnersdoelen1, vertalen naar de Nt2-lespraktijk. Zowel de Nederlandse (ITTA) als Vlaamse partner (CTO) ondernamen in dit verband verschillende acties. Over al deze acties berichten zou binnen het kader van dit artikel te ver leiden. Annelies Houben licht er daarom ééntje uit: maatwerkhoeken in de beginnersgroep Nt2. In een maatwerkhoek werken cursisten die gekozen hebben voor taal leren ten behoeve van één maatschappelijke rol (bijvoorbeeld ouder) samen aan taken die voor die rol relevant zijn.

In gesprek met ambassadeur Herlinde Debrabander, docente Nt2 bij het Centrum voor Basiseducatie Leuven.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2021 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 218

Advertentie
Advertentie
Column

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Het komt goed

‘Ik hoor dat je niet zo goed Nederlands spreekt.’ Het intakegesprek voor autotechnicus op mbo2 is net begonnen en de achttienjarige jongen uit Eritrea die vijf jaar onderweg is geweest naar Nederland heeft nog geen kans gekregen. 

 

Lees verder
Column

Spelenderwijs

Spelenderwijs

Deel 3: Dobble

In de column Spelenderwijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.