Inhoud

Empowerment voor ouders op de school en in de buurt

Een veelbelovend project in Amsterdam Oud-Zuid
2 februari 2015

Samenvatting

De gemeente Amsterdam heeft in de afgelopen jaren veel geld vrijgemaakt om de ouderbetrokkenheid in de stad een impuls te geven. Met dit geld werden tal van projecten gerealiseerd. Eén daarvan is het pilotproject OUDERS BIJ DE LES, dat wordt uitgevoerd op de Mozaïekschool, een vrijwel ‘zwarte’ basisschool in Amsterdam Oost. De pilot startte in oktober 2005 en is deze maand afgesloten met een feestelijke certifi caatuitreiking door burgemeester Cohen in het Ostadetheater. Paula Bosch van het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen van de Universiteit van Amsterdam (ITTA) was er van meet af aan bij betrokken, als programmaontwikkelaar en als uitvoerend docent.

Femmy Witte interviewde haar voor LES. Een kijkje in de keuken van een praktijkgericht taalprogramma, gebaseerd op de cruciale praktijksituaties (CP’s) van het OGO-profi el van het nieuwe inburgeringsexamen.

Lees het volledige artikel als PDF
Print PDF

© 2009-2020 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 215

Advertentie
Column

Spelenderwijs, aflevering 2: Mini Travel Katupri.

In de column Spelender- wijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten. Deze keer laten ze het kaartspel Mini Travel Katupri zien.

Lees verder

Doorgestroomd. 'Ik was lui.'

Monique Mulder

Hij is even terug op de ISK.
Gehuld in een halflange donkere mantel met daaronder een netjes gestreken bloesje oogt hij als een succesvolle zakenman.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.